Vägen fram till mål och strategier

Mål och strategier för vetenskapsområdet för medicin och farmaci fastställdes av områdesnämnden den 21 april 2021 men resan dit började redan i augusti 2020.

Tidplan för arbetet med mål och strategier

Tidplan för arbetet mål och visioner

 1. Augusti 2020: Områdesnämnden fattade beslut om modellen för att ta fram vetenskapsområdets mål och visioner.
   
 2. September 2020: Områdesnämndens arbetsutskott utsåg tre arbetsgrupper. En facilitator anlitades för att leda oss i arbetet. Arbetsgrupperna bildades och startade arbete med utbildningsdag och kick-off den 25 september.

  Titta på en film om kick-offen
   
 3. Oktober 2020: Fyra workshoppar för hela veten­skaps­området genomfördes den 5 och 6 oktober.

  Titta på en film om workshopparna
   
 4. November 2020: Arbets­grup­perna samlade ihop och bear­betade resul­taten från work­shopparna för att ta fram kon­kreta förslag på mål och strate­gier.
   
 5. Januari 2021: Arbetsgrupperna genomförde fem digitala seminarier för hela vetenskapsområdet.
   
 6. Februari 2021: Arbetsgrupperna och projektledningen samlades till ett digitalt internat för att jämka samman underlagen till ett gemensamt förslag på mål och strategier.
   
 7. Mars 2021: Det samlade för­slaget skickades på remiss till alla be­rörda parter i veten­skaps­området. I samband med det genomfördes tre informationsmöten om förslaget.
   
 8. April 2021: Områdes­nämnden slog fast­ veten­skaps­områdets mål och strategier den 21 april.
   
 9. Maj 2021: Områdes­nämnden rapport­erade det slut­giltiga resul­tatet till rektor den 3 maj.
   
 10. Maj 2021: Arbetet med att sätta våra mål och strategier i satte igång.

Röster om september-kickoffen

Röster om oktober-workshopparna

Förslagen på mål och strategier

De tre tematiska arbetsgrupperna arbetade fram förslag på respektive tema utifrån det som vetenskapsområdet tillsammans kom fram till under workshopparna.

De presenterade sedan förslagen separat på seminarier och på webben och bjöd in alla aktiva vid vetenskapsområdet att komma med åsikter. Utifrån åsikterna arbetade grupperna om förslagen två gånger, för att sedan jämka ihop dem till ett gemensamt förslag på mål och visioner för vetenskapsområdet.

Forskning och forskarutbildning

Grundutbildning

Organisation

Senast uppdaterad: 2021-07-02