Huvudmål 5

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning, karriärutveckling, mentorskap och kollegialt ledarskap.

Delmål 1

Vetenskapsområdet rekryterar högt kvalificerade personer inom alla områden och alla vetenskapsområdets medarbetare har välutvecklade karriärvägar och individuella karriärplaner.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och 2 samt de strategiska prioriteringarna internationalisering samt kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar gemensamt med berörda samverkanspartners fram program för att skapa tydliga och transparenta karriärvägar, och för att underlätta rekryteringen till förenade anställningar.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Vad: Vetenskapsområdet tar fram ett program för att underlätta rekrytering av internationella talanger, omfattande fysisk etablering i Uppsala och resurssatta startpaket.
Vem: Områdesnämnden, rekryteringsgrupperna och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2024

Vad: Vetenskapsområdet reviderar Riktlinjer och bedömningsgrunder, för att förtydliga existerande karriärvägar och befordranskriterier, och för att förstärka kvalitetsaspekter vid meritbedömning.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Vad: Vetenskapsområdet reviderar formen för kompetensförsörjningsplan så att planen blir framåtblickande och känd av alla medarbetare.
Vem: Områdesnämnden, fakultetskommittéerna och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2024

Vem: Vetenskapsområdet tar fram modell för karriärplanering och karriärutveckling med möjlighet till professionell karriärutveckling för alla medarbetare.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci.
När: 2025

Indikatorer

 • personalomsättning
 • sökande till förenade befattningar
 • internationella lärarrekryteringar
 • i första förslagsrummet föreslagna vid rekryteringar, som tackar ja till anställning.

Delmål 2

Strukturerad och anpassad introduktion erbjuds vetenskapsområdets alla nyanställda och alla vetenskapsområdets anställda och övrigt verksamma har tillgång till mentorsprogram.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och 2 samt den strategiska prioriteringen kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar fram riktlinjer för och implementerar mentorsprogram inom vetenskapsområdet, omfattande medelsansökningar samt karriär och handledningsstöd.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2025

Indikatorer

 • deltagande i introduktionskurser för forskarhandledare
 • deltagande i utbildning för introduktion av nya medarbetare
 • deltagande i mentorsprogram.

Delmål 3

Vetenskapsområdet är ett naturligt alternativ för blivande forskarstuderande, vilket underlättas genom gemensamma rekryteringskampanjer och vetenskapsområdets utbud av forskningsspår och forskarskolor.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2 samt den strategiska prioriteringen kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar fram program för att rekrytera doktorander i koordinerade kampanjer.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för utbildning på forskarnivå
När: 2022

Indikatorer

 • rekryterade doktorander med examen från Uppsala universitet, annat svenskt lärosäte respektive utländskt universitet
 • doktorander rekryterade efter områdesgemensam kampanj.

Delmål 4

Vetenskapsområdets anställda, studenter och övrigt verksamma inkluderas i de kollegiala beslutsprocesserna, och samtliga uppmuntras att åta sig ledarskapsroller under olika faser av karriären.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och 2 samt de strategiska prioriteringarna kvalitetsarbete samt kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar fram program för stöd att växa in i rollen som ledare.
Vem: Områdesnämnden
När: 2024

Vad: Vetenskapsområdet tar fram ett program för ledarskapsutveckling, som kan ge stöd för ett starkt och utvecklat ledarskap på alla nivåer.
Vem: Områdesnämnden
När: 2025

Indikatorer

 • deltagande i mentorsprogram
 • unika individer med ledningsuppdrag
 • deltagande i ledarskapsutbildningar.

Huvudmål

Kvinnlig sjukhuspersonal diskuterar tillsammans i kontorslandskap
Senast uppdaterad: 2021-06-18