Huvudmål 4

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har en akademisk kultur och miljö med nationell och internationell attraktionskraft.

Delmål 1

Den akademiska kulturen vid vetenskaps­området präglas av kollegialitet och mångfald, och täta interaktioner inom vetenskaps­området möjliggör nya samarbetsprojekt.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar fram och implementerar en incitamentsstruktur för att stödja vetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för samverkan
När: 2023

Delmål 2

Strävan efter excellens och kvalitet inom forskning och utbildning bottnar i ett för vetenskaps­området gemensamt etiskt och respektfullt förhållningssätt.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och 2.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet arbetar för att tillhandahålla utbildningar om gällande regelverk rörande forskningsetik och god forskningssed.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: Löpande

Vad: Vetenskapsområdet arbetar för att ta fram instruktioner för forskargruppsledarens ansvar rörande forskningsetik.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2023

Indikatorer

  • deltagande i utbildning rörande forskningsetik och god forskningssed.

Delmål 3

Vetenskapsområdet präglas av ett inkluderande och respektfullt medarbetarskap med en god fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1, 2 och 4 samt till de strategiska prioriteringarna kvalitetsarbete samt kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet tar fram ett program för strukturerad och anpassad introduktion för nya personer, och för personer som får nya uppdrag.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2022

Vad: Vetenskapsområdet tar fram en struktur för att stärka rekryteringen till kollegiala uppdrag.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Vad: Vetenskapsområdet tar fram och kommunicerar en vision för god arbetsmiljö och gott medarbetarskap.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2025

Indikatorer

  • deltagande i utbildning för introduktion av nya medarbetare
  • antal unika individer med kollegiala uppdrag
  • sjukfrånvaro.

Delmål 4

Alla verksamma inom vetenskaps­området har kännedom om och tillgång till högkvalitativa plattformar, lokal och nationell forskningsinfrastruktur, samt pedagogiska verktyg och väl fungerande administrativa stödfunktioner.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 4 samt de strategiska prioriteringarna infrastruktur samt stöd och miljö.

Insatser

Vad: Vetenskapsområdet genomför utvärdering av nuvarande stödsystem för lokal och nationell infrastruktur.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för forskningsinfrastruktur
När: 2024

Vad: Vetenskapsområdet ger existerande forskningsinfrastrukturer ökad synlighet genom en gemensam webbportal.
Vem: Kommittén för forskningsinfrastruktur och områdeskansliet för medicin och farmaci.
När: 2023

Indikatorer

  • användande av forskningsinfrastruktur
  • unika besök på webben.

Huvudmål

Studenter i vita labbrockar undersöker ett objekt och ser roade ut
Senast uppdaterad: 2021-06-18