Huvudmål 3

Vetenskaps­området för medicin och farmaci har ett nära partnerskap med hälso och sjukvården, samt andra starka och långsiktiga samarbeten inom och utom universitetet.

Delmål 1

Vetenskaps­områdets samverkan med Region Uppsala och Akademiska sjukhuset och universitetets kliniska forskningscentra är ett naturligt, långsiktigt och väl fungerande partnerskap.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1, 2, 3 och 6 samt till den strategiska prioriteringen kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området arbetar för att stärka den kliniska förankringen i grundutbildningen, genom ökad utveckling av samarbetet med kliniska handledare och samarbetsprojekt med klinisk verksamhet.
Vem: Områdesnämnden, samt kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området arbetar för närmare samarbete mellan huvudmännen, för att säkerställa tillgången på VFU-platser och för att öka kvaliteten på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området tar tillsammans med Region Uppsala fram ett program för att informera om tillgängligt stöd till klinisk forskning.
Vem: Områdesnämnden
När: 2022

Vad: Vetenskaps­området och Akademiska sjukhuset utreder förutsättningarna för bättre samordning av kontors, laboratorie och forskningslokaler.
Vem: Kommittén för lokalfrågor
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området arbetar för att alla studenter och medarbetare oavsett anställning och arbetsgivare ska känna sig inkluderade i områdets verksamhet.
Vem: Områdesnämnden
När: Löpande

Indikatorer

 • publicerade artiklar
 • förenade befattningar
 • adjungerade lärare
 • antal VFU-platser i förhållande till behov.

Delmål 2

Vetenskaps­området arbetar aktivt för att stärka och fördjupa samarbeten, både inom och utom universitetet, nationellt och internationellt med akademiska partners, hälso och sjukvården, life science och läkemedelsindustrin, apoteksväsendet samt myndigheter och andra lärosäten.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2, 3 och 6 samt den strategiska prioriteringen internationalisering.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området tar fram och implementerar en incitamentsstruktur för att stödja vetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för samverkan
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området tar fram och implementerar en incitamentsstruktur för att främja innovation och entreprenörskap.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för samverkan
När: 2024

Vad: Vetenskaps­området tar fram en modell för utvecklat samarbete med apotekssektorn.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Indikatorer

 • patent
 • antal konsortier med industripartner
 • antal startupföretag
 • adjungerade lärare
 • bidrag erhållna i konkurrens
 • representation i relevanta intresseorgan.

Delmål 3

Vetenskaps­områdets medarbetare uppmuntras att samverka med det omgivande samhället och delta i det offentliga samtalet.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 6.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området tar fram och implementerar en incitamentsstruktur för att främja samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att delta i utredningar och vetenskapliga råd, kontakter med patientföreningar eller delta i den offentliga debatten.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för samverkan
När: 2025

Indikatorer

 • publicerade populärvetenskapliga artiklar
 • reportage i nationella media
 • unika besök på webben.

Delmål 4

Att delta som expert i utredningar och vetenskapliga råd ses av venskapsområdets som positivt och meriterande.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 6.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området tar fram och implementerar en incitamentsstruktur för att främja samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att delta i utredningar och vetenskapliga råd, kontakter med patientföreningar och branschorganisationer, eller delta i den offentliga debatten.
Vem: Områdesnämnden och kommittén för samverkan
När: 2025

Indikatorer

 • expertuppdrag för myndigheter
 • expertuppdrag för intresseorganisationer
 • expertuppdrag för patientorganisationer.

Huvudmål

Manlig läkare i munskydd och operationskläder
Senast uppdaterad: 2021-06-18