Huvudmål 2

Vetenskaps­området för medicin och farmaci bedriver högklassig utbildning med stark forskningsanknytning i en attraktiv lärandemiljö.

Delmål 1

Vetenskaps­områdets studenter är genom sina kunskaper och färdigheter attraktiva för arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området förstärker, synliggör och marknadsför den yrkeskompetens som studenter får genom vetenskaps­områdets utbildningar.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2024

Vad: Vetenskaps­området tar systematiskt till vara på, och arbetar med, kvalitetshöjande åtgärder som framkommer i det löpande arbetet kring utbildningsutvärderingar.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt områdeskansliet för medicin och farmaci
När: Löpande

Indikatorer

 • antal förstahandssökande
 • examinerade studenter och doktorander med relevant anställning tre år efter examen
 • studentutbyten på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Delmål 2

Vetenskaps­områdets utbildningar är studentcentrerade och präglas av pedagogisk variation.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 samt till den strategiska prioriteringen kvalitetsarbete och internationalisering.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området inrättar incitamentsprogram för utveckling och spridning av pedagogisk metodik och alternativa undervisningsformer utifrån studentgruppens behov, genom riktade utlysningar.
Vem: Områdesnämnden och kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området analyserar genomströmningen i utbildningsprogrammen i det löpande kvalitetsarbetet, och identifierar åtgärder och pedagogiskt stöd till studenter.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: Löpande

Vad: Vetenskaps­området utreder behov och tillgång till ändamålsenliga studiemiljöer och läsplatser, samt möjligheten att inrätta fler ändamålsenliga och flexibla lärosalar.
Vem: Kommittén för lokalfrågor
När: 2023

Indikatorer

 • studentrepresentation i kommittéer
 • lärare med högskolepedagogisk utbildning
 • genomströmning
 • presentationsbidrag till universitetspedagogiska konferenser.

Delmål 3

Tillgång till internationella aktiviteter och tvärvetenskapliga kurser är självklara inslag i vetenskaps­områdets utbildningar.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1, samt till den strategiska prioriteringen internationalisering.

Insatser

Vad: Varje student vid vetenskaps­området får möjlighet till minst en internationaliseringsaktivitet per år.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: Löpande

Vad: Vetenskaps­området skapar förutsättningar för internationella fristående kurser och skapar utbytespaket för programstudenter.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: 2025

Vad: Vetenskaps­området skapar förutsättningar för, och inrättar tvärvetenskapliga kurser inom prioriterade områden.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
När: 2025

Indikatorer

 • programrelaterade internationaliseringsaktiviteter
 • kurser sökbara för utbytesstudenter
 • sökande till fristående kurs
 • sökande till kompletteringsutbildning.

Delmål 4

Vetenskaps­området är förstahandsvalet för livslångt lärande under det kommande yrkeslivet inom hälsovetenskaper som medicin, vård, och farmaci.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och 6.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området identifierar och marknadsför lämpliga kurser för livslångt lärande för yrkesverksamma.
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci i samverkan med universitetsförvaltningen
När: 2022

Vad: Vetenskaps­området genomför behovsanalys av kompetensutveckling hos yrkesverksamma inom medicin och farmaci.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kommittén för utbildning på forskarnivå
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området tar fram en digital informationsnod för fristående kurser och andra kurser som passar yrkesverksamma.
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2024

Vad: Vetenskaps­området utökar sin samverkan med alumner.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2024

Indikatorer

 • sökande till fristående kurs inom livslångt lärande
 • deltagare i uppdragsutbildning för yrkesverksamma.

Delmål 5

Undervisande personal inom vetenskaps­området ligger i akademisk och professionell framkant vad gäller pedagogik och didaktik.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 samt till de strategiska prioriteringarna kvalitetsarbete samt kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området skapar förutsättningar för att institutioner ska kunna söka medel för pedagogisk kompetensutveckling och undervisningssabbaticals för undervisande lärare.
Vem: Områdesnämnden
När: 2024

Vad: Vetenskaps­området skapar förutsättningar för en stärkt roll för excellenta lärare och ett utvecklat kollegialt lärande i det pedagogiska arbetet.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Vad: Vetenskaps­området följer upp om anställda lärare, som vid anställningstillfället ej genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning, har kompletterat utbildningen under anställningens första två år.
Vem: Områdesnämnden
När: 2022

Indikatorer

 • utsedda excellenta lärare
 • beviljade medel för pedagogisk kompetensutveckling
 • lärare med högskolepedagogisk utbildning.

Delmål 6

Vetenskaps­områdets undervisning vilar på vetenskaplig grund och är starkt knuten till aktuell forskning.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 samt till den strategiska prioriteringen kvalitetsarbete och internationalisering.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området utreder hur pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning kan stärkas.
Vem: Kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kommittén för utbildning på forskarnivå
När: 2024

Indikatorer

 • genomförda fördjupningsprojekt
 • disputerade lärare med forskningstid.

Huvudmål

Två kvinnliga studenter i labbmiljö med labbrock och skyddsglasögon
Senast uppdaterad: 2021-06-18