Huvudmål 1

Vetenskaps­området för medicin och farmaci bedriver framstående forskning och banar väg för vetenskapliga genombrott för en bättre hälsa.

Delmål 1

Nyfikenhetsdriven, forskarinitierad forskning av högsta kvalitet understöds aktivt av vetenskaps­området, och tvärvetenskapliga projekt uppmuntras.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2 och 3.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området utreder resurstilldelning inom vetenskaps­området, omfattande metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning samt indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika forskningsområdena inom vetenskaps­området.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Indikatorer

 • bidrag erhållna i konkurrens
 • medverkan och ledarskap i internationella forskningsnätverk eller grupper
 • publicerade artiklar.

Delmål 2

Vetenskaps­områdets forskare är framgångsrika i att erhålla forskningsfinansiering i nationell och internationell konkurrens.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området tar fram och inför ett system för att stödja forskare på alla nivåer vid skrivande av ansökningar omfattande workshoppar, peer review och mentorprogram.
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci
När: Löpande

Vad: Vetenskaps­området har ett välfungerande stöd vid komplexa ansökningar, exempelvis rörande Horizon Europe och NIH (National Institutes of Health).
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci
När: Löpande

Indikatorer

 • beviljandegrad av ansökningar
 • genomförda stödaktiviteter inför ansökningar

Delmål 3

Vetenskaps­området understödjer aktivt skapandet av starka ansökningar och tvärvetenskapliga konsortier.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2 och 3.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området tar fram och genomför insatser för att bilda och stödja starka tvärvetenskapliga konsortier och centrumbildningar, genom exempelvis matchningsmöten, nätverksanalys och konferenser.
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci i samverkan med universitetsförvaltningen
När: Löpande

Delmål 4

Vetenskaps­områdets forskning innefattar allt från grundforskning till patientnära och tillämpad forskning, och translationella aspekter genomsyrar forskningen.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området utreder former för att stödja translationella projekt.
Vem: Områdesnämnden
När: 2022

Vad: Vetenskaps­området initierar Clinical Academic Groups (CAG).
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Indikatorer

 • publicerade artiklar
 • antal initierade CAG:er
 • antal disputerade doktorander.

Delmål 5

Vetenskaps­området uppmuntrar forskning som leder till innovationer och patent.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2 och 3.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området utreder former för att stödja utveckling av innovationer.
Vem: Områdeskansliet för medicin och farmaci i samverkan med universitetsförvaltningen
När: 2023

Indikatorer

 • patent
 • antal konsortier med industripartner
 • antal startup-företag
 • antal initierade kliniska prövningar.

Delmål 6

Alla forskare och övrigt verksamma vid vetenskaps­området bereds möjlighet att vara del av forskningsgemenskaper över institutions-, fakultets- och områdesgränser.

Koppling till Uppsala universitets mål och strategier

Delmålet anknyter och bidrar till universitetets utvecklingsmål 2 och 3 samt den strategiska prioriteringen kompetensförsörjning och karriärsystem.

Insatser

Vad: Vetenskaps­området skapar ett integrerat system för högre seminarier och workshoppar, omfattande en gemensam webbportal och ett program för sökbara medel.
Vem: Områdesnämnden och områdeskansliet för medicin och farmaci
När: 2023

Vad: Alla forskningsspår vid vetenskaps­området bedriver ämnesbreddande verksamhet. Alla doktorander inom vetenskaps­området är aktiva i dem.
Vem: Kommittén för utbildning på forskarnivå
När: Löpande

Vad: Vetenskaps­området tar fram en incitamentsstruktur som främjar samarbete inom och utanför universitet.
Vem: Områdesnämnden
När: 2023

Indikatorer

 • institutions- och fakultetsövergripande seminarieserier
 • doktoranders deltagande i forskningsspår.

Huvudmål

Kvinna i labbrock och handskar som studerar ett objekt i labbmiljö
Senast uppdaterad: 2021-06-18