Mål och strategier vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Vetenskapsområdets mål och strategier följer en specifik hierarki, från abstrakt och övergripande till konkret och mätbart:

  • vision och mission
  • huvudmål
  • delmål
  • insatser
  • indikatorer.

Huvudmålen är fem till antalet och de har under sig ett antal delmål. För varje delmål finns sedan ett antal insatser, som är åtgärder vetenskapsområdet ämnar genomföra för att uppnå målet, och indikatorer, som är sätt att mäta måluppfyllelsen. Under varje delmål finns också en redogörelse för hur delmålet återkopplar till Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641).

Vetenskapsområdet är en del av Uppsala universitet och värnar därför det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning samt vetenskapens integritet, mångfald och kvalitet.

Tidshorisont för mål och strategier

Alla plan- och strategidokument är tidsbegränsade. En föränderlig omvärld leder alltid i slutändan till att prioriteringar omvärderas och att behov av nya satsningar uppstår. Dessa mål och strategier är tänkta att gälla för perioden 2021 till och med 2026.

Vision och mission

Vision

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och innovation av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett bättre samhälle.

Mission

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci:

  • har förstklassiga forsknings- och utbildningsmiljöer i nationell och internationell framkant
  • har ett inkluderande och kollegialt arbetssätt som genomsyras av öppenhet och ömsesidig respekt mellan alla professioner och studenter
  • har multidisciplinära miljöer för forskning och innovation genom att utnyttja Uppsala universitets hela bredd
  • har en stark och uthållig samverkan med hälso- och sjukvården, industrin och det övriga samhället.

Huvudmål

Vision:Medfarm
Senast uppdaterad: 2021-06-18