Var med och forma vetenskapsområdets framtid

Vart är vetenskapsområdet för medicin och farmaci på väg? Hur ska vi säkra kvaliteten i forskningen och utbildningarna? Hur lockar vi de bästa forskarna, lärarna och studenterna? Gör din röst hörd när vi arbetar med mål och strategier under 2020–2021.

Skicka dina kommentarer, synpunkter och förslag till vision-medfarm@uu.se. Alla åsikter är välkomna.

Mål och strategier på remiss

Arbetsgrupperna har arbetat fram ett förslag till mål och strategier för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under mars.

Det är institutioner och andra enheter som ska besvara remissen men alla som är verksamma inom vetenskapsområdet bjuds in att lämna in synpunkter.

När det är dags att skicka ut förslaget kommer det också att läggas upp här.

Digitala informationsmöten

Arbetet med implementering av mål och strategier har gett resultat och det finns ett förslag som remitteras till vetenskapsområdet under mars.

Men vad föreslås egentligen? Vad innebär förslagen?

Välkommen till tre digitala informationsmöten, där förslagen presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

 • måndag 8 mars, 16:00–17:00
 • torsdag 11 mars, 09:30–10:30
 • fredag 12 mars, 13:00–14:00

Alla är välkomna. Ingen anmälan krävs.

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/67826285171
Observera att det är samma länk till alla tre möten.

Mötena genomförs som webbinarier, vilka fungerar annorlunda än vanliga zoommöten. Som lyssnande deltagare kan du inte använda kamera eller mikrofon och du syns bara i deltagarlistan. Dina frågor ställer du istället via en Q&A-funktion.

Vision:Medfarm

Röster om oktober-workshopparna

Röster om september-kickoffen

På uppdrag av rektor

Konsistoriet har fastställt mål och strategier för Uppsala universitet och rektor har gett områdesnämnderna i uppdrag att implementera dem inom respektive organisation. Vetenskapsområdena ska ta fram strategiska planer, indikatorer och tidsatta måltal kopplade till utvecklingsmålen. Områdesnämnderna ska sedan rapportera dem till rektor.

Ingenting är viktigare

För att få bästa möjliga resultat är det avgörande att så många som möjligt kan delta och lämna synpunkter. Därför har områdesledningen bjudit in alla som är verksamma inom vetenskapsområdet att delta i flera workshoppar. Tre arbetsgrupper jobbat med resultateten av den första workshoppen samt de synpunkter som har kommit in.

Arbetsgrupper formulerar mål och strategier

Arbetet med att formulera Medfarms mål och strategier utförs i tre tematiska arbetsgrupper:

Det behövs en vision

Mats Larhed
Vicerektor Mats Larhed

”Vi har stora möjligheter att påverka hur vi vill att just Medfarms vision ska formuleras och det kommer påverka vår vardag för en lång tid framöver.

Vi planerar för en arbetsprocess som rymmer en hel del kreativa inslag och möjligheter för att alla ska komma till tals. Här gäller det att lyfta blicken och se till hela verksamhetens bästa, både Uppsala universitets och Medfarms.

Vid vetenskapsområdet händer mycket och utvecklingen går fort. För att kunna vara med och styra och känna motivation i vårt arbete behövs en vision. Nu kan vi alla engagera oss för att formulera Medfarms framtid. Det här är ett av Medfarms viktigaste uppdrag under 2020–21.”

Tidplan för arbetet hos Medfarm

Tidplan för arbetet med mål och strategier

 1. Utbildnings­dag för de arbets­grupper som har bildats på temana forsk­ning och for­skar­utbild­ning, grund­utbild­ning samt orga­nisa­tion.
 2. Workshoppar för hela veten­skaps­området den 5 och 6 oktober, under ledning av en pro­fes­sionell facilitator.
 3. Arbets­grup­perna samlar ihop och bear­betar resul­taten från work­shopparna och arbetar fram kon­kreta förslag på mål och strate­gier för veten­skaps­området.
 4. Digitala seminarier för hela vetenskapsområdet under januari, utifrån arbetsgruppernas respektive tema.
 5. Digitala seminarier i slutet av februari, i samband med att remissen skickas ut, där alla kan lyssna in och ställa frågor. 
 6. Det samlade för­slaget skickas på remiss till alla be­rörda parter i veten­skaps­området, till exempel institu­tioner, nämn­der och kårer, för att samla in reaktioner och synpunkter.
 7. Områdes­nämnden slår fast­ veten­skaps­områdets mål och strategier den 21 april.
 8. Områdes­nämnden rapport­erar det slut­giltiga resul­tatet till rektor den 3 maj.
 9. Arbetet med att sätta våra mål och strategier i verket börjar.
Senast uppdaterad: 2021-02-21