Sammanställning konkretiseringsverkstad 21 april 2016

Sammanfattning – Konkretiseringsverkstad 21 april – tema aktiverande undervisningsformer

Syftet med dagen:

 • Skapa kontakter
 • Få eller delge goda exempel/förslag/idéer

Femtiofem deltagare som deltog mellan 1200 och 1500:

Inledning, och enklare lunch, presentation av PRåM

Föreläsning om Aktiv studentmedverkan av representanter från ASP (Alexis Engström och Susanna Barrineau, se Aktiv studentmedverkans hemsidaPRåM konkretiseringsverkstad ASP)

Bikupa/brainstorm där deltagarna fördelade på sju bord fick fundera på vilken fråga vill DU arbeta med under eftermiddagen? Förslagen skickades till en virtuellt klotterplank. Mer information om klotterplanksvertyget Padlet finns t ex här.

De inkomna förslagen sorterades i teman, och deltagarna forma grupper kring de teman som intresserade dem. Utifrån temana formulerades en specifik fråga som skulle resultera i ett konkret exempel.

Exemplet granskades av en annan grupp med ”studentögon”, med förslag till förbättringar/förtydliganden (se sammanställning längre ned på denna sida).

Gruppernas diskussioner presenterades i form av speed-dating (Mer om ”speed-dating” kan läsas om här här och här ).

Dagen avslutades med en kort skriftlig utvärdering

De olika frågorna som diskuterades

 

Hur kan man öka svarsfrekvensen genom studentmedverkan?

Genomföra formativa utvärderingar under pågående kurs där studenter kan påverka utformningen av vissa moment i resten av kursen. Läraren kan i förväg ha funderat ut vilka delar i kursen där det är möjligt.

Detta kan ske genom tex genom mentometer undersökningar eller via den nya mobilanpassade KURT

Detta ska ske under schemalagd tid och speciell tid ska avsättas för detta moment.

Kommentar från grupp med ”studentögon”:

Positivt: Bra förslag, förutsatt att det inte blir för omfattande (många utvärderingar riskerar att leda till uttröttning).

Negativt: Relativt svårt att genomföra ur ett lärarperspektiv.

Förslag till förtydliganden:

 • Utvärderingen ska enbart ske i mitten av kursen och inte flera gånger under kursens gång.
 • Genom att ”styra frågorna” kan man som lärare använda sina förberedda alternativ.

Hur får man studenter att förbereda sig inför moment?

Pre-labbrapport: studenterna skriver vissa delar av labbrapporten innan laborationen för att säkerställa kunskaper nödvändiga för att tillgodogöra sig labbmomentet.

Aktiverande alternativ: Varje student skriver ett ”labb-quiz som en annan student ska göra för att kunna laborera. Måste kunna ge godkänt/underkänt.

Kommentar från grupp med ”studentögon”:

Positivt: Bra förslag,

Önskemål om/förslag till förtydliganden:

En medstudent granskar studentkamratens pre-labbrapporten men då behövs det bedömningskriterier.

Vem bedömer lab-quizen och svaren? Vem ger godkänt/underkänt?

Interaktiva webmoment

I tre steg

 1. Webföreläsning- (Scaleable Learning- eventuellt med frågor som krävs för att komma vidare i föreläsningen.)
 2. Efter detta skickar studenterna in frågor, där ett visst antal är obligatoriskt. Eventuellt kan studenterna ranka vilka frågor som är viktigast.
 3. Uppföljande seminarium eventuellt interaktivt med exempelvis mentometer. Seminariet utgår från de inskickade frågorna.

Kommentar från grupp med ”studentögon”

Positivt: Bra förslag,

Önskemål om/förslag till förtydliganden:

 • ”Vad vinner jag som student på att formulera bra frågor?”
 • Studenter vill sannolikt ha tider då lärare finns tillgängliga för frågor och kommentarer om jag som student behöver hjälp.

Kan lösas genom frågestund med lärare ”live” eller i diskussionsforum på nätet och FAQ.

Hur kan vi motivera studenter att komma på utbildningens moment oavsett om de är frivilliga eller obligatoriska?

Anknytning till arbetslivet i praktiken

Helhetsgrepp

Slutprodukten måste vara vägledande för egenansvar

Kommentar från grupp med ”studentögon”

Positivt: Bra förslag,

Önskemål om/förslag till förtydliganden:

 • Hur ska arbetslivsanknytning gå till?
 • Vad menas med helhetsgrepp?
 • Vad är slutprodukten och hur ska en student prioritera detta när dom har en examination nästa vecka?
 • Hur ska man få studenter att tro/förstå att de har nytta av kunskapen i sin framtida profession

Studentmedverkan vid e-tentamen

Förslag på examination i tre steg.

 1. Grundläggande kunskapsfrågor som är obligatoriska för att klara för godkänt resultat (kunskapsmålen)
 2. Blandning av frågor (essä-, kortsvars-, flervalsfrågor etc) där studenterna varit delaktiga att formulera frågorna men som sammanställs av läraren
 3. Essäfråga där svaret rättas av annan student, ev. som hemtentafråga. Rättningen bedöms av lärare

Kommentar från grupp med ”studentögon”

 • Mycket spännande och bra
 • Farhåga – vilken student ska rätta min fråga? [Svar från gruppen: Anonymt]
 • Kunskapsmålen skall väl examineras i alla steg? [Svar från gruppen: Självklart]

Förberedelse – våga ställa krav

Seminarium (krav inför och under seminarium)

Skriva PM som lämnas in inför seminarium (besvara utdelade frågor)

Aktivt delta i seminariet, som är obligatoriskt

Kommentar från grupp med ”studentögon”

Vilka krav ställs på mig? [Svar från gruppen: Att du skall följa instruktionerna]

Får jag delta i seminariet om jag inte förberett mig? [Svar från gruppen: Ja, men då får du sitta i en separat grupp och gå igenom de uppgifter som du skulle ha gjort inför seminariet]

Vad innebär aktivt deltagande? [Svar från gruppen: Presentera din förberedda analys kortfattat. Vara beredd att svara på frågor]

 1. Praktiska moment/VFU

Uppmuntra handledaren till diskussion med student om hur studenten lär sig i situationen

Vad i situationen gör att studenten lär sig

Uppmuntra student till reflektion över hur hen lärde sig

Hur får vi fram informationen till handledaren? Bör ske direkt, med återkoppling

Att få en utveckling från styrt lärande till studentaktivering

Konkreta förslag:

Student med patient + kurskamrat. Kurskamraten reflekterar över vad hen lärde sig; i vilken situation och på vilket sätt. Efteråt reflektion tillsammans, även med handledaren

Syfte: Medvetandegöra hur lärandet sker.

Reflektionspunkter

 • Reflektion åt båda hållen – individuellt
 • Detta gick bra? Detta gick mindre bra?
 • Vad kunde jag ha gjort istället?
 • Hur skall jag göra nästa gång?
 • Vad var det som gjorde att jag lyckades?
 • Återkoppling
 • Vad jag kan förbättra – konkret
 • Få veta vad jag gjorde bra – konkret
 • I rollspelsform träna på att ge återkoppling inför VFU. Ett återkommande moment genom hela utbildningen.

Kommentar från grupp med ”studentögon”

Bra förslag

Problem kan uppstå om studentkompisen har svårt att ge feedback.

Därför bra att lära sig hur återkoppling kan ges

Komplettera med viktiga punkter att ta upp vid återkopplingen