Det här är PRåM

BMC

Hösten 2015 inrättade vetenskapsområdet för medicin och farmaci det pedagogiska rådet PRåM. PRåM ska vara rådgivande för utbildning på grund- och forskarnivå och verka stödjande i pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor.

Rådet strävar efter att ha en överblick över den goda pedagogiska verksamhet som bedrivs inom vetenskapsområdet, och att verka för att goda pedagogiska idéer sprids. Uppdraget innefattar också att initiera områdesövergripande utvecklingsprojekt och arbeta för pedagogisk förnyelse som vilar på vetenskaplig grund.

Länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning

PRåM fungerar som en länk mellan undervisning, lärande och pedagogisk forskning. Rådet informerar om vidareutbildning, tillgängliga projektmedel m.m. för utveckling av pedagogiska moment och dess effekter på lärande.

Det pedagogiska rådet kommer att ha en viktig roll i det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och ska informera om och följa upp arbetet med excellenta lärare. Rådet är även en ämnesdidaktisk nod som kan ingå i universitetsgemensamma nätverk och främja erfarenhetsutbyte mellan våra vetenskapsområden.

Information och kontakt: pram@medfarm.uu.se