Universitetssjukvårdsstyrelsen

Protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsstyrelsen, USS, är ett gemensamt organ mellan Region Uppsala och Uppsala universitet för samarbete om utbildningen av läkare, medicinsk forskning samt utvecklingen av hälso- och sjukvården. Samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet och i universitetssjukvårdsplanen. Avtalet och aktuella planer finns på ALF.

Universitetssjukvårdsstyrelsen samarbetar också kring frågor som rör andra utbildningar som är gemensamma för regionen och universitetet, till exempel sjuksköterskeutbildningarna, barnmorskeutbildningen och fysioterapeututbildningen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen fattar bland annat beslut om:

 • gemensamma visioner och målsättningar
 • gemensamma utvecklingsområden
 • vilka vårdenheter som utgör universitetssjukvård
 • samverkan med andra regioner
 • omfördelning av medel mellan utbildning och forskning
 • prioritering och fördelning av ALF-ersättningen
 • samverkan kring medel utöver ALF-ersättningen
 • redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen
 • konsekvensanalys för omräkning av ersättningen.

Regionens representanter

 • Stefan Olsson (M), regionråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ersättare i regionstyrelsen
 • Helena Proos (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen
 • Vivianne Macdisi (S), oppositionsråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Johan von Knorring, regiondirektör
 • Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör
 • Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset

Regionstyrelsen utser politiska ledamöter, och regiondirektören utser ledamöter som är tjänstepersoner.

Universitetets representanter

 • Anders Hagfeldt, rektor
 • Caroline Sjöberg, universitetsdirektör
 • Mats Larhed, vicerektor
 • Eva Tiensuu Jansson, ställföreträdande vicerektor
 • Karin Forsberg Nilsson, dekanus
 • Matts Olovsson, professor
 • Vakant, studeranderepresentant

Ledamöterna är utsedda av Uppsala universitets rektor för perioden 2020-07-01 – 2023-06-31, förutom studentrepresentanten som utses av studenterna i enlighet med bestämmelser i studentkårsförordningen (SFS 2009/769).

Adjungerade till styrelsen med närvaro- och yttranderätt

 • Peter Stålberg, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
 • Tony Hansson, kanslichef, Uppsala universitet
 • Martin Wahlén, biträdande kanslichef, Uppsala universitet

Ansvariga Handläggare

 • Maria Gray, administratör, Region Uppsala
 • Jenny Carlsson, fakultetshandläggare, Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2021-09-28