Universitetssjukvårdsstyrelsen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsstyrelsen är ett gemensamt organ mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län när det gäller samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Universitetssjukvårdsstyrelsen fattar beslut om:

• gemensamma visioner och målsättningar
• gemensamma utvecklingsområden
• ALF-enheter
• samverkan med andra landsting
• omfördelning av medel mellan grundutbildning och forskning
• prioritering och fördelning av ALF-ersättningen
• samverkan kring medel utöver ALF-ersättningen
• redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen
• konsekvensanalys för omräkning av ersättningen
• överenskommelse om fördelning av direkta och indirekta kostnader vid externfinansierad forskning.

Landstingets representanter

Universitetets representanter

Ansvarig Handläggare