Universitetssjukvårdsstyrelsen

Protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsstyrelsen, USS, är ett gemensamt organ mellan Region Uppsala och Uppsala universitet för samarbete om utbildningen av läkare, medicinsk forskning samt utvecklingen av hälso- och sjukvården. Samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet och i universitetssjukvårdsplanen. Avtalet och aktuella planer finns på ALF.

Universitetssjukvårdsstyrelsen samarbetar också kring frågor som rör andra utbildningar som är gemensamma för regionen och universitetet, till exempel sjuksköterskeutbildningarna, barnmorskeutbildningen och fysioterapeututbildningen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen fattar bland annat beslut om:

 • gemensamma visioner och målsättningar
 • gemensamma utvecklingsområden
 • vilka vårdenheter som utgör universitetssjukvård
 • samverkan med andra regioner
 • omfördelning av medel mellan utbildning och forskning
 • prioritering och fördelning av ALF-ersättningen
 • samverkan kring medel utöver ALF-ersättningen
 • redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen
 • konsekvensanalys för omräkning av ersättningen.

Regionens representanter

 • Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör
 • Helena Proos (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen
 • Johan von Knorring, regiondirektör
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ersättare i regionstyrelsen
 • Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset
 • Stefan Olsson (M), regionråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Vivianne Macdisi (S), oppositionsråd och ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen utser politiska ledamöter, och regiondirektören utser ledamöter som är tjänstepersoner.

Universitetets representanter

 • Anders Hagfeldt, rektor
 • Caroline Sjöberg, universitetsdirektör
 • Eva Tiensuu Jansson, ställföreträdande vicerektor
 • Karin Forsberg Nilsson, dekanus
 • Mats Larhed, vicerektor
 • Matts Olovsson, professor
 • Theodor Fors, studeranderepresentant

Ledamöterna är utsedda av Uppsala universitets rektor för perioden 2020-07-01 – 2023-06-31, förutom studentrepresentanten som utses av studenterna i enlighet med bestämmelser i studentkårsförordningen (SFS 2009/769).

Adjungerade till styrelsen med närvaro- och yttranderätt

 • Martin Wahlén, biträdande kanslichef, Uppsala universitet
 • Peter Stålberg, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
 • Tony Hansson, kanslichef, Uppsala universitet

Ansvariga handläggare

 • Jenny Carlsson, fakultetshandläggare, Uppsala universitet
 • Maria Gray, administratör, Region Uppsala
Senast uppdaterad: 2022-10-21