Universitetssjukvårdsnämnden

Protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsnämnden, USN, är ett gemensamt organ mellan Region Uppsalas förvaltningsledning och vetenskapsområdet för medicin och farmaci, när det gäller samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Universitetssjukvårdsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till universitetssjukvårdsstyrelsen, USS, och att besluta i frågor som USS delegerar till USN.

Universitetssjukvårdsnämnden beslutar om fördelning av centrala strategiska medel, indelning och sammansättning av universitetssjukvårdsenheter och FoUU-råd.

Universitetssjukvårdsnämnden har som uppgift att till universitetssjukvårdsstyrelsen varje år ta fram ett underlag för en verksamhetsplan (universitetetssjukvårdsplan) och att sammanställa en ekonomisk och affärsinriktad redogörelse för hur ALF-medlen används.

Region Uppsalas representanter

 • Elham Rostami, läkare, docent
 • Eva Larsson, läkare, docent
 • Gustaf Ljungman, läkare, universitetslektor
 • Lena Ring, FoU-chef Nära vård och hälsa (NVH), adjungerad professor
 • Peter Stålberg, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset, professor
 • Susann Järhult, läkare, universitetslektor

Uppsala universitets representanter

 • Eva Tiensuu Jansson, professor, ställföreträdande vicerektor
 • Fredrik Ahlsson, universitetslektor
 • Jan Eriksson, professor
 • Karin Forsberg Nilsson, professor, dekanus
 • Matts Olovsson, professor, prodekanus
 • Molly Rydahl, doktorand och studentrepresentant

Ledamöterna är utsedda av USS för perioden 2020-07-01–2023-06-31, förutom studentrepresentanten som utses av studenterna i enlighet med bestämmelser i studentkårsförordningen (SFS 2009/769).

Adjungerade till styrelsen med närvaro- och yttranderätt

 • Martin Wahlén, biträdande kanslichef, Uppsala universitet
 • Pernilla Åsenlöf, professor, prodekanus, Uppsala universitet
 • Senait Onwenu, controller ALF-kansliet, Region Uppsala

Ansvarig handläggare

 • Anna Liljestam Hurtigh, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Senast uppdaterad: 2022-10-21