Prefektmöte

Sammanträdestider

Prefektmötet är ett forum för information och diskussion om för prefekterna relevanta frågor inom vetenskapsområdet och universitetsförvaltningen. Vicerektor är ordförande vid mötena. Områdets ställföreträdande vicerektor, dekaner och prodekaner har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

  • Astrid Sörbom, fakultetshandläggare, kansliet för medicin och farmaci