Områdesnämnden

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01 – 2024-06-30)

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci leds av en områdesnämnd, tillika fakultetsnämnd, med 21 ordinarie ledamöter. Nämnden ansvarar för utbildning, forskning, utvecklingsarbete, uppdragsverksamhet och samverkan med det omgivande samhället samt att informera om verksamheten.

En viktig uppgift för områdesnämnden är att utarbeta underlag till rektor inför konsistoriets beslut om fördelning av resurser mellan universitetets vetenskapsområden. En annat centralt uppdrag är att upprätta en verksamhetsplan för vetenskapsområdet samt besluta om fördelning av resurser mellan ingående institutioner m.m. Nämnden ansvarar dessutom för den långsiktiga planeringen av lokalförsörjningen och uppföljning av studenternas studievillkor och studiemiljö.

Områdesnämndens arbetsutskott bereder de aktuella och löpande frågorna i nämnden. Nämnden får även stöd av vetenskapsområdets 17 kommittéer som utgör rådgivande och beredande organ inom sina respektive ansvarsområden.
 

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Fackliga representanter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-11-10