Docenturkommitten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30

Docenturkommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör docenturer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Ansvarig Handläggare