Fakultetskollegium

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Nästa fakultetskollegium

Tid: Torsdag 15 juni 2023, 15:30–17:00
Lokal: Universitetshuset
Övrigt: -

Se mötet i kalendern och lägg in i Outlook

Kommande fakultetskollegier

Tid: -
Lokal: Universitetshuset
Övrigt: -

Minnesanteckningar från tidigare kollegier

Om fakultetskollegium

Enligt Undervisningsplan U-55 satt alla ordinarie akademiska lärare i fakulteternas styrelser. I samband med 1977 års högskolereform bestämdes att fakultets­styrelserna enbart skulle ha representanter för de ordinarie akademiska lärarna istället för att alla lärare ingick.

Därmed uppstod ett behov av en mötesplats för kollegial förankring och kollegialt samtal. Den mötesplatsen blev fakultets­kollegium. Vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter flyttades vissa uppgifter från fakultets­styrelsen till fakultets­kollegiet. Den främsta var att utse hedersdoktorer.  

I enlighet med den definition som finns i Uppsala universitets arbetsordning kallas alla ”vetenskapligt kompetenta personer” till kollegierna. Alla har dock inte rösträtt. Det finns vissa regler om vilka som har det och som ställer krav på omfattning och varaktighet i anställningen. Övriga har närvaro- och yttranderätt. Utöver dessa kallas även seniorprofessorer och personal vid områdeskansliet.

Vid fakultets­kollegiets möten diskuteras aktuella frågor och nya professorer presenterar sig och sin forskning. Kollegierna utser också elektors­församling för vetenskaps­området samt väljer hedersdoktorer.

Ur arbets-ordningen

"Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

  • anställd som professor eller
  • annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens."
Senast uppdaterad: 2023-03-02