Journal club i pedagogik

Datum och tid: 21 september kl. 10.30-12.00
Lokal: E10:3309, BMC


Vi kommer att genomföra en journal club i pedagogik. Vi möts och diskuterar artikels innehåll och metod mot bakgrund av vad som är relevant och av intresse för er som kommer. Artikeln kommer initialt att presenteras till innehåll och metod.

Artikel som vi kommer diskutera handlar om universitetslärares relationer med framväxande teknologier genom att fokusera på upptagandet av artificiell intelligens i högre utbildningsmetoder. Som metod användes ett experimentellt filosofiskt tillvägagångssätt för att i) fastställa universitetslärares intuition kring universitetens ansvar att anta ny artificiell intelligensteknologi, ii) förstå villkoren under vilka universitetslärare anser att artificiell intelligens är försvarbar och därför är villiga att införa sådana verktyg och tjänster i sin dagliga praktik och iii) specificera lärares självrapporterade kunskap om artificiell intelligens. Data samlades genom en online-enkät där deltagarna fick ett av tre olika fall (Fall A; relaterat till första generationens studenter, Fall B; en arketypisk student, Fall C; studenter med inlärningssvårigheter), och 18 identiska frågor i alla tre fallen. Baserat på svaren från 194 universitetslärare identifierades skillnader relaterade till ansvar, rättvisa och kunskap om artificiell intelligens.

Cormac McGrath, Teresa Cerratto Pargman, Niklas Juth, Per J. Palmgren, University teachers' perceptions of responsibility and artificial intelligence in higher education - An experimental philosophical study, Computers and Education: Artificial Intelligence, Volume 4, 2023, 100139, ISSN 2666-920X, https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100139.

Datum och tid: 28 november kl. 14.30-16.00
Lokal: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/63397645171

Vi möts online och diskuterar artikels innehåll och metod mot bakgrund av vad som är relevant och intresse för er som medverkar. Artikeln handlar om hur arbetsplatsbaserade interaktioner mellan olika professioner i klinik kan väsentligt bidra till lärande och en aspekt av intresse att diskutera är hur det sker och kan utvecklas inom andra professioners informella lärande. Artikeln presenteras initialt i innehåll och metod. 

Artikeln i detta exempel tar upp informellt lärande mellan ST-läkare och farmaceuter. Forskarna undersökte vilka möjligheter som används för informellt lärande om ex mediciner, hur interaktioner med annan profession sker och mönster för de professionernas engagemang, såväl som deras upplevda påverkan av dessa interaktioner på deras lärande. Resultatet visade att utformning av utbildning genom att inkludera möjligheter till interaktioner mellan olika professioner kan potentiellt ha en positiv inverkan på det informella arbetsplatslärande.

Leslie Carstensen Floren, Amy L. Pittenger, Ingeborg Wilting, David M. Irby & Olle ten Cate, Medical Residents’ Informal Learning from Pharmacists in the Clinical Workplace. Med.Sci.Educ. (2023). https://doi.org/10.1007/s40670-023-01784-1

För mer information, hör gärna av er till mig, karin.bjorklund@uu.se.

Väl mött

Karin Björklund, pedagogisk utvecklare Medfarm

Senast uppdaterad: 2023-09-20