Om MedfarmDoIT

Uppdrag    

MedfarmDoIT är ett stöd och en resurs för alla inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci som vill skapa och använda IT-verktyg inom ramen för utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom att öka användandet av IT-verktyg ska kvaliteten inom medicinsk och farmaceutisk grundutbildning höjas.

Mål

  • Förbättra inlärningen hos studenter
  • Öka flexibiliteten i undervisningen
  • Effektivisera undervisning och kursadministration

Detta görs genom att inspirera och stimulera verksamma inom vetenskapsområdet till ökat användande av IT-verktyg samt delta i beslutsprocesser rörande IT-baserat lärande.

Organisation och samarbeten             

För att fullgöra uppdraget är det viktigt att enheten har en nära kontakt med vetenskapsområdets lärare, administratörer och studenter. MedfarmDoIT ingår med en adjungerad deltagare i PRåM – vetenskapsområdet för medicin och farmacis pedagogiska råd. Genom att aktivt delta i olika administratörsforum samt besöka olika studentorganisationers möten håller vi en kontinuerlig kontakt med våra användare och uppdragsgivare.

På Uppsala universitet finns flera enheter som arbetar med att stödja och utveckla lärandet. Ett nära samarbete med dessa är nödvändig för att kunna erbjuda vetenskapsområdet bästa möjliga stöd. MedfarmDoIT samarbetar med enheten för användarstöd och e-lärande och ingår också i samverkansgruppen för utbildningsutveckling. MedfarmDoIT kompletterar de centrala enheterna genom att arbeta nära beställarna och skapa speciallösningar anpassade för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Referensgrupp

MedfarmDoITs arbete överses av en referensgrupp. Referensgruppen är rådgivande och ser till att enheten drivs enligt målbeskrivningen.

Referensgruppen består av ställföreträdande vicerektor Mats Larhed (ordförande i referensgruppen), Matts Olovsson (prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten), Ingrid Nylander (prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten samt Tony Hansson (kanslichef för kansliet för medicin och farmaci).

Bakgrund

År 2002 initierade Vetenskapsområdet för medicin och farmaci MedfarmDoIT i syfte att öka användandet av IT-verktyg och därigenom höja kvaliteten inom medicinsk och farmaceutisk grundutbildning. Ursprungligen drevs enheten som ett projekt och bestod av både lärare verksamma vid vetenskapsområdet och tekniska experter. Idag arbetar två systemutvecklare, en systemadministratör och två multimediaproducenter vid MedfarmDoIT. Samverkan med lärare sker idag inom ramen för redan existerande nätverk.

Under åren har kontakterna mellan lärare och administratörer och MedfarmDoIT lett till att en rad olika IT-verktyg utvecklats. Sedan 2006 ingår MedfarmDoIT som en permanent enhet vid kansliet för medicin och farmaci.

Senast uppdaterad: 2022-11-10