Ansök om att bli antagen som docent

Instruktioner för att ansöka om att bli antagen som docent vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet hittar du längre ner på sidan.

Docenter är en integrerad del av respektive fakultets lärarkår

I högskoleförordningen finns inte några föreskrifter om antagning av docenter. Docenterna är inte anställda av universitetet men utgör en integrerad del av respektive fakultets lärarkår, vars uppgift är att bedriva såväl forskning som undervisning. Innehavaren av en docentur måste därför ha både vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt en tillräckligt nära anknytning till vetenskapsområdet.

Med docenturen följer rättigheter och skyldigheter

Den som är docent har rätt att bedriva forskning knuten till vetenskapsområdet. Vetenskapsområdet har rätt att kräva docentens medverkan i undervisning, handledning, i betygsnämnd, som sakkunnig, som fakultetsopponent samt i arbetsgrupper rörande forskning och utbildning.

Om det är till nytta för verksamheten vid fakulteten samt om den sökande är behörig sker antagningen efter ansökan. Antagningen vid Uppsala universitet är inte tidsbegränsad.

Beslut

Docenturkommittén är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden. Beslutet om att anta en sökande som docent fattas av områdesnämnden.

Sammanträdestider för docenturkommittén

Antagna docenter

Se sammanställningar över antagna docenter vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci:

Ansök om docentur

Ladda upp ansökan med bilagor digitalt i universitetets e-rekryteringssystem. Begär länk från docentur-medfarm@uu.se.

Obs! Ansökan ska vara inkommen senast fjorton dagar före planerat sammanträde i docenturkommittén. Se sammanträdestider på vetenskapsområdets årshjul.

Ansökan ska innehålla  

 • anknytning till vetenskapsområdet
 • CV
 • publikationslista
 • självständighetsbiografi
 • bibliometrisk sammanställning
 • forskningsplan
 • egna forskningsanslag
 • referentuppdrag
 • handledning
 • tidigare pedagogisk verksamhet.

Du ska ha genomgått pedagogiska kurser motsvarande fem veckor, inklusive högskolepedagogik och handledning. Du kan hitta relevanta kurser vid Uppsala universitet här.

Ladda ner ansökningsblanketter

Bilagor till din ansökan

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Ditt personbevis.
 • Intyg från godkänd pedagogisk grund­kurs.
 • Intyg från övriga godkända kurser.
 • Om det är aktuellt: Utbildningsbevis om formell pedagogisk utbildning och ansökan om att få tillgodoräkna pedagogisk kurs motsvarande fem veckor.
 • Redogörelse för undervisnings-erfarenheten (enligt mall)
 • Prefektens yttrande/sak­kunnig­utlåtande (inkl. förslag på extern sak­kunnig)
 • Intyg från arbetsgivaren att denna tagit del av ansökan och stöder den. Det ska även framgå av den sepa­rata skrivelsen från arbets­givaren att denne är inför­stådd med ämnes­företrädarens specifikation (se ovan).
 • Till ansökningar från kliniska institutioner ska ett rapportkort med förslag till poängfördelning bifogas (underskriven av berörda prefekter).
 • Vid överflyttning: kopia av docent­bevis.
 • Artiklar som PDF.
Senast uppdaterad: 2022-12-13