Ansökan om att bli antagen som docent

Instruktioner för att ansöka om att bli antagen som docent vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet vid Uppsala universitet hittar du längre ner på sidan.

Docenter är en integrerad del av respektive fakultets samlade lärarkår

I högskoleförordningen finns inte några föreskrifter om antagning av docenter. De oavlönade docenterna är inte anställda av universitetet men utgör en integrerad del av respektive fakultets samlade lärarkår, vars uppgift är att bedriva såväl forskning som undervisning. Innehavaren av en docentur måste därför ha både vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt en tillräckligt nära anknytning till vetenskapsområdet.

Med docenturen följer rättigheter och skyldigheter

Den som är oavlönad docent har rätt att bedriva forskning knuten till vetenskapsområdet, som har rätt att kräva docentens medverkan i undervisning, handledning, i betygsnämnd, som sakkunnig, som fakultetsopponent samt i arbetsgrupper rörande forskning och utbildning. Antagning sker efter ansökan om det är till nytta för verksamheten vid fakulteten samt om den sökande är behörig. Antagningen vid Uppsala universitet är ej tidsbegränsad.

Se Regler för docentur

Beslut

Docenturkommittén är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden. Beslut om att anta den sökande som docent fattas av områdesnämnden.

Se sammanträdestider här

__________________________________________________________________________

Antagna docenter

Se sammanställning över antagna Docenter vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Uppsala universitet, år 2009-2019

___________________________________________________________________________

Ansökan om docentur

Ansökan med bilagor laddas upp digitalt i universitetets e-rekryteringssystem. Begär länk från sekreteraren i docenturkommittén genom att skicka ett e-postmeddelande.

Obs! Ansökan ska vara inkommen senast fjorton dagar före planerat sammanträde i docenturkommittén. Se sammanträdestider här.

Ansökan ska innehålla  

 • anknytning till vetenskapsområdet
 • CV
 • publikationslista
 • självständighetsbiografi
 • bibliometrisk sammanställning
 • forskningsplan
 • egna forskningsanslag
 • referentuppdrag
 • handledning
 • tidigare pedagogisk verksamhet.

Du ska ha genomgått pedagogiska kurser motsvarande fem veckor, inkluderande högskolepedagogik och handledning. Du hittar relevanta kurser vid Uppsala universitet här.

Blanketter för ansökan

Bilagor som ska bifogas ansökan
 • Ditt personbevis.
 • Intyg från godkänd pedagogisk grund­kurs.
 • Intyg från godkända kurser (övrig).
 • Om det är aktuellt: Utbildningsbevis om formell pedagogisk utbildning och ansökan om att få tillgodoräkna pedagogisk kurs motsvarande fem veckor.
 • Redogörelse för undervisnings-erfarenheten (enligt mall) - rev. 191023
 • Prefektens yttrande/sak­kunnig­utlåtande (inkl. förslag på extern sak­kunnig)
 • Intyg från arbetsgivaren att denna tagit del av ansökan och stöder den. Det ska även framgå av den sepa­rata skrivelsen från arbets­givaren att denne är inför­stådd med ämnes­företrädarens specifikation (se ovan).
 • Rapportkort med förslag till poängfördelning (underskriven av berörda prefekter) ska biläggas ansökan från kliniska institutioner.  
 • Vid överflyttning: kopia av docent­bevis.
 • Artiklar som PDF.

Docenturkommitten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01–2020-06-30

Docenturkommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör docenturer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Ansvarig handläggare