Ansökan om att bli antagen som docent

Ansökan om att bli antagen som docent vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet vid Uppsala universitet.
För instruktioner till ansökan se längre ned på sidan.

Integrerad del av respektive fakultets samlade lärarkår

I högskoleförordningen finns inte några föreskrifter om antagning av docenter. De oavlönade docenterna är inte anställda av universitetet men utgör en integrerad del av respektive fakultets samlade lärarkår, vars uppgift är att bedriva såväl forskning som undervisning. Innehavaren av en docentur måste därför ha både vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt en tillräckligt nära anknytning till vetenskapsområdet.

Med docenturen följer rättigheter och skyldigheter

Den som är oavlönad docent har rätt att bedriva forskning knuten till vetenskapsområdet, som har rätt att kräva docentens medverkan i undervisning, handledning, i betygsnämnd, som sakkunnig, som fakultetsopponent samt i arbetsgrupper rörande forskning och utbildning. Antagning sker efter ansökan om det är till nytta för verksamheten vid fakulteten samt om den sökande är behörig. Antagningen vid Uppsala universitet är ej tidsbegränsad.

Se Regler för docentur.

Beslut

Docenturkommittén är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden. Beslut om att anta den sökande som docent fattas av områdesnämnden.

För sammanträdestider se här.

__________________________________________________________________________

Antagna docenter

Se sammanställning över antagna Docenter vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Uppsala universitet, år 2009-2019

___________________________________________________________________________

ANSÖKAN OM DOCENTUR

Ansökan med bilagor laddas upp digitalt i universitetets e-rekryteringssystem. Begär länk från sekreteraren i docenturkommittén genom att skicka ett e-postmeddelande.

OBS!
Ansökan ska vara inkommen åtta dagar före planerat sammanträde
i docenturkommittén. Se sammanträdestider här.

Ansökan ska innehålla  

 • Anknytning till vetenskapsområdet
 • CV
 • Publikationslista
 • Självständighetsbiografi
 • Bibliometrisk sammanställning
 • Forskningsplan
 • Egna forskningsanslag
 • Referentuppdrag
 • Handledning
 • Tidigare pedagogisk verksamhet

Du ska ha genomgått pedagogiska kurser motsvarande fem veckor, inkluderande högskolepedagogik och handledning. Relevanta kurser vid Uppsala universitet hittar du här.

Blanketter för ansökan

Bilagor som ska bifogas ansökan
 • Personbevis
 • Intyg från godkänd pedagogisk grundkurs
 • Intyg från godkända kurser (övrig)
 • Om aktuellt: Utbildningsbevis om formell pedagogisk utbildning och ansökan om att få tillgodoräkna pedagogisk kurs motsvarande 5 veckor.
 • Redogörelse för undervisningserfarenheten (enligt mall)
 • Prefektens yttrande/sakkunnigutlåtande (inkl. förslag på extern sakkunnig)
 • Intyg från arbetsgivaren att denna tagit del av ansökan och stöder densamma. Det ska även framgå av den separata skrivelsen från arbetsgivaren att denne är införstådd med ämnesföreträdarens specifikation (se ovan).
 • Rapportkort med förslag till poängfördelning (underskriven av berörda prefekter) skall biläggas ansökan från kliniska institutioner.  
 • Vid överflyttning; kopia av docentbevis
 • Artiklar som pdf

Docenturkommitten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30

Docenturkommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör docenturer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Ansvarig Handläggare