Resultat (”Vad?”)

I resultatdelen beskriver du vad du gjorde och vad resultaten blev. Alla resultat beskrivs här, du kan inte presentera fler resultat i diskussionen. Normal anges resultat utan egna värderingar och utan hänvisningar till källor (förutom för litteraturstudier).

I vissa fall slås resultat och diskussion ihop och då kan resultaten bearbetas samtidigt som de presenteras.

Laboratoriearbete

För laboratoriearbeten ingår en beskrivning av de försök du gjort. Organisera denna på ett logiskt sätt, så att det blir en historia med en början och en slut. Detta innebär att du (kortfattat) måste tala om vad du gjorde, och ibland varför, innan du beskriver resultaten. Ofta behöver du också ta med en kort slutsats innan du går vidare till nästa försök.

Som regel redovisar du inte försöken i den tidsordning du faktiskt gjort dem. Ofta kommer du på ett viktigt kontrollförsök någonstans mitt i undersökningen och det är då mest logiskt att redovisa det i början eller slutet av arbetet. Ibland kan det vara bra att göra en figur som visar försöksmetodiken.

Alla arbeten

Normalt har du figurer (diagram) och tabeller att presentera (se avsnittet ”Tabeller och figurer” nedan för hur sådana konstrueras). Alla tabeller och figurer som berör resultaten måste finnas i resultatdelen, och du måste referera till dem från löptexten. I texten förklarar du vad man ser i figuren eller tabellen. Det räcker inte att skriva till exempel ”resultaten visas i tabell 1”. Du måste välja ut de viktigaste och tydligaste resultaten och formulera dem i ord.

Exempel på hur du refererar till tabeller och figurer:

  • ”Substans Y hade den kraftigaste enzymhämmade förmågan med ett IC50 = 9.1 nM (Tabell 1).”
  • ”Vi fann ett negativt samband mellan patients ålder och total clearance (Figur 1).”

När du gjort ett statistiskt test ska du ange vilket test det gäller, antal observationer eller frihetsgrader och p-värde (t.ex. R2 = 0,89; n = 24; p < 0,01).

Tillbaka till Uppsatser och rapporter