Material och metoder ("Hur?")

Det finns olika traditioner inom olika grenar av naturvetenskapen för fördelningen av innehåll mellan Material och metoder, även kallad Experimentell del i många kemiska tidskrifter, samt Resultat. Det finns också olika traditioner angående var avdelningen Material och metoder ska stå – efter inledningen eller efter diskussionen. Hör efter med din handledare vad som gäller just din uppsats.

För experimentella arbeten inom t.ex. klinisk toxikologi och fysiologi gäller att de utförda försöken beskrivs i avsnittet Material och metoder. Inom biologins och kemins mer laborativa grenar skall däremot Material och metoder enbart innehålla just material och metoder, medan de försök till vilka du använt materialet och metoderna beskrivs i resultatdelen. Dela in också detta avsnitt i underavdelningar med underrubriker. Den här delen ska vara detaljerad.

I Material och metoder ska du även beskriva hur du bearbetat dina data och vilka statistiska analyser du använt. Metoder som beskrivs i alla statistikböcker (t.ex. t-test) behöver inte beskrivas, däremot mer ovanliga metoder. Ange alltid det dataprogram eller den databas du utnyttjat vid beräkningarna. För försök på människor och djur bör etiska godkännanden nämnas. Enbart intervjuer behöver oftast inte etiskt godkännande.

Laboratoriearbeten eller Experimentella arbeten

Börja med att beskriva försökspopulationer, biologiska material, kemiska ämnen eller läkemedel som använts. Det kan gälla t.ex. patienter, friska frivilliga, bakterier, försöksdjur, virus, vävnadskulturer etc. och därefter hur dessa skötts respektive odlats, eller kemiska reagens och lösningsmedel och dess kemiska kvalitet (% renhet). Använd gärna tabeller till detta.

Metodbeskrivningarna skall omfatta recept på alla lösningar och medier, volymer, tider, temperaturer etc. i en lättillgänglig form. Om du hänvisar till andra arbeten för detaljerade beskrivningar av metoder, tidigare försöksresultat eller liknande, måste du i din text ge en kort sammanfattning så att läsaren inte behöver gå till biblioteket för att förstå din text. Skriv alltså inte ”Katjonkoncentrationer bestämdes enligt NN” utan t.ex. ”Halten utbytbara katjoner bestämdes efter extraktion med ammoniumacetat enligt NN”.

Litteraturstudier

Det räcker inte att skriva att man studerat litteraturen, utan man bör ange vilken databas man utnyttjat och vilka söktermer man använt och hur sökresultaten såg ut. Använda gärna tabeller för detta.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter