Diskussion och slutsats (”Vad betyder det?”)

Diskussion

I diskussionen ska du kommentera dina resultat och göra relevanta jämförelser med vad andra tidigare kommit fram till. Det är viktigt att styrka det du säger med referenser (källor). Du kan också spekulera i vilken betydelse det du kommit fram till kan ha. Ofta behöver du då och då i diskussionen kort summera väsentliga resultat (så att läsaren slipper bläddra fram och tillbaka). Sådan uppsummering skall göras så kort som möjligt; diskussionen skall inte vara en förskönad sammanfattning.

Diskussionen ska visa om du ska förkasta dina hypoteser eller om du åtminstone tills vidare kan behålla dem. Försök precisera dina hypoteser, eller generera nya, utifrån dina resultat.

Om resultaten av någon anledning inte blev som du tänkte dig, kan du ange felkällor. Räkna inte upp allmängiltiga eller ”obetydliga” felkällor utan koncentrera dig på sådant som du verkligen tror kan ha påverkat dina resultat. Detta ingår i den kritiska värdering av det egna arbetet och dess metoder som du bör göra i slutet på diskussionen. Vilka begränsningar har arbetet? Hur långgående slutsatser kan man göra utifrån de givna resultaten? I detta sammanhang får man inte glömma att fokusera diskussionen kring det som är bra i undersökningen, d.v.s. arbetets styrkor.

Slutsats

Sist i diskussionen eller under egen titel ”Slutsats” kan du sammanfatta dina slutsatser eller skriva vad du tycker att man ska fortsätta att undersöka för att ytterligare belysa det du just skrivit om: ”Sammanfattningsvis visar studien att…” Här ska ingen ny information eller referenser anges. Denna del ska vara kort (max 1/3 sida).

Tillbaka till Uppsatser och rapporter