Appendix, tabeller och figurer

Om man har mycket data eller t ex intervjuformulär, eller mer detaljerade resultat, kan de efter övervägande med fördel läggas i ett eller flera appendix. Tabeller och figurer i Appendix numreras som Tabell A1, Tabell A2 etc. och INTE i löpande numrering med övriga tabeller och figurer.

Tabeller och figurer

Hur mycket data skall redovisas? Dina undersökningar skall redovisas på ett sådant sätt att läsaren ser att du har fog för dina påståenden. Du måste presentera representativa data i form av sammanfattande diagram och tabeller, Långa tabeller med rådata skall undvikas. Dessa kan tas med som appendix längst bak i arbetet. Data rapporteras antingen i en tabell eller i en figur, aldrig bäggedera.

Tabeller används för numeriska data eller data som kan beskrivas med några ord; allt annat visas som figurer. När du har rapporterat data i en tabell eller figur ska du sen inte upprepa data i löptexten. Där presenterar du i stället de viktigaste resultaten i ord, som beskrivet ovan. Rubriken till tabellen eller figuren tillsammans med den förklarande texten ska vara utförlig och så omfattande att läsaren ska kunna förstå vad tabellen eller figuren visar utan att behöva bläddra i resten av rapporten. Det betyder att det måste framgå tydligt vad du analyserat, och vad för analys som gjorts.

Tabeller och figurer numreras med arabiska siffror i den ordning de citeras i texten i separata serier (Tabell 1, 2, 3, …, Figur 1, 2, 3…). Du måste hänvisa till alla figurer och tabeller från löptexten.

Tabeller

En tabell har en rubrik överst som talar om vad tabellen visar. Behöver du förklarande text förutom rubriken finns det lite olika traditioner. Antingen har du en förklarande tabelltext överst eller så använder du fotnoter eller en kort beskrivande text under tabellen. Hör med din lärare/handledare vad som gäller i ditt fall!

Exempel på en tabell

Tabellhuvudet innehåller rubriker för samtliga spalter där storheter och enheter framgår. Den vänstra spalten benämner de kategorier (Compound 4) vilkas egenskaper visas i de följande spalterna (IC50 och LLE). Alla värden på en tabellrad måste hänföra sig till den kategori som benämnts i vänstra spalten på den raden, och tabellen ska organiseras så att ”likt läses horisontellt”. Detta innebär att de storheter vilkas egenskaper undersöks (vad du skulle avsatt på x-axeln om du gjort en graf) listas lodrätt i vänstra spalten. Horisontella linjer sätts in enbart överst, under tabellhuvudet och underst (se exemplet ovan). Man använder oftast inte vertikala linjer i vetenskapliga tabeller, heller inte horisontella linjer i själva tabellen.

Om ett mätvärde saknas anges det med ”EB” (ej bestämt) eller ”ND” (”not determined”) för att visa att det inte är noll. På svenska skrivs decimaler med komma, du måste alltså ändra detta i datautskrifter som har en engelsk decimalpunkt. Du kan använda fotnoter för förklaringar som gäller enskilda rader eller kolumner i tabellen.

Figurer

Figurer kan vara t.ex. diagram, kartor eller skisser av olika slag. För diagram ska bägge axlarna märkas med storheter (vad som mätts) och enheter. Alla figurer ska förses med en figurtext under. Figurtexten ska kunna läsas fristående från den löpande texten. Här ges några exempel på hur figurer kan se ut:

Exempel på diagram

Kurvor används enbart när den beroende variabeln varierar kontinuerligt. I andra fall används stolpdiagram (för diskreta variabler) och histogram (stapeldiagram, för kontinuerlig variabel eller för klassindelat material). Exempel på ett histogram:

Exempel på histogram

Använd färger varsamt och försäkra dig om att dina bilder kan förstås också om de trycks i gråskala.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter