Labrapportmall enligt PUFF

Titel på laboration

Namn ____________________________
Grupp ____________________________
Datum ____________________________
Kurs ____________________________

Bakgrund/Syfte

Beskriv den teoretiska bakgrunden till laborationen. Sist i bakgrunden ska syftet med undersökningen stå.

Material och metoder/Utförande

Det finns olika traditioner inom olika grenar av naturvetenskapen för fördelningen av innehåll mellan Material och metoder samt Resultat. Ibland beskrivs metoder samtidigt med resultat. Hör efter med din handledare vad som gäller just din uppsats.

Här kan du beskriva eventuella kemiska reagens och lösningsmedel, alternativt biologiska material. Använd gärna tabeller till detta. Beskriv apparatur och utrustning, gärna med schematiska figurer. Metodbeskrivningarna kan omfatta recept på alla lösningar och medier, volymer, tider, temperaturer etc. I Material och metoder ska du även beskriva hur du bearbetat dina data och vilka beräkningar och statistiska analyser du använt.

Riskanalys och aspekter på hållbar utveckling

Riskbedömning är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbete som åligger varje arbetsplats att bedriva. Riskbedömning handlar om att undersöka arbetsmiljön: att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Det är både arbetsgivare och arbetstagare som tillsammans ska kontrollera risker i arbetsmiljön. I samband med riskbedömningen görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Riskbedömningar ska dokumenteras skriftligt. Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fyra steg:

  1. Vad behöver riskbedömas?
  2. Samla in information om risker
  3. Värdera den samlade risken. Vilken del är mest riskfylld?
  4. Föreslå eventuella åtgärder för att minimera och hantera risker. 

Skriv en kort reflektion på hur laborationen förhåller sig till hållbar utveckling. Finns några sociala, ekologiska eller ekonomiska konsekvenser för hållbar utveckling och hur kan det minimeras?

Resultat/Utförande

I resultatdelen beskriver du vad du gjorde (om det inte framgått av metoddelen) och vad resultaten blev (skriv i dåtid!). Det handlar alltså inte om att återge en eventuell laborationshandledning. Beskriv de försök du gjort på ett logiskt sätt, så att det blir en historia med en början och en slut. Detta innebär att du (kortfattat) måste tala om vad du gjorde, och ibland varför, innan du beskriver resultaten. Ibland kan det vara bra att göra en figur som visar försöksmetodiken. Normalt har du beräkningar, figurer (diagram) och tabeller att presentera. Tänk på att det skall gå att upprepa dina undersökningar utifrån din beskrivning i material och metoder samt under resultat..

Diskussion och slutsats

Diskutera vad resultaten betyder och vilka slutsatser kan dra. Om resultaten av någon viss anledning inte blev som du tänkte dig, kan du ange felkällor. Räkna inte upp allmängiltiga eller ”obetydliga” felkällor utan koncentrera dig på sådant som du verkligen tror kan ha påverkat dina resultat.

Referenser

Räkna upp eventuell litteratur, artiklar eller andra källor som ligger till grund för laborationens teori, material och metoder, eller som är relevant för tolkning av resultaten (i diskussionsdelen). Glöm inte hänvisningar till referenser i texten ovan!

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation