Checklista för skriftlig rapport av fördjupningsprojekt

Här är en checklista för kontroll av detaljer som behöver åtgärdas i rapporten innan den lämnas in:

Utformning av rapporten

 • Jag har en förstasida som innehåller:
  • titel
  • mitt namn
  • ämne för rapporten
  • inom vilket program projektet genomförts (inklusive Uppsala universitet)
  • antal HP
  • vid vilken institution arbetet gjorts
  • termin då projektet påbörjades (exempelvis höstterminen 2015)
  • handledares namn
  • var arbetet är utfört
  • examinators namn.

 • Rapporten har en innehållsförteckning.
 • Jag har skrivit ett abstract som sammanfattar hela uppsatsen och som inte är längre än anvisningen säger.
 • Jag har skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning på enkel svenska på sidan efter abstract.
 • Mitt syfte är tydligt och innehåller INTE ”att studera”, ”att beskriva”…, utan innehåller mer aktiva verb, t.ex. ”att analysera”, ”att utvärdera”… och innehåller ett kortfattat argument för varför projektet är genomfört (övergripande).
 • Syftet och frågeställningar är besvarade i rapporten.
 • Jag har RESULTAT i resultatdelen, ingen diskussion (i undantagsfall referenser i resultatdelen, t ex för litteraturstudier).
 • Jag har DISKUSSION i diskussionsdelen, det vill säga jag redovisar inga nya resultat i diskussionsdelen.
 • Jag har i slutet på diskussionen en kritisk värdering av det egna arbetet (styrkor och svagheter) och en text om hur ämnet för rapporten kan utvecklas vidare.
 • Jag har en slutsats sist som inte presenterar några nya data.
 • Jag har, när jag refererar, hänvisat till aktuell referens i slutet på första meningen av ett tema. Texten efteråt kan handla om samma sak, men på mer detaljnivå utan att jag behöver referera igen.
 • Jag har en systematisk referenshantering, det vill säga om jag valt att ha referenserna numrerade, kommer de i nummerordning som de presenteras i arbetet.
 • Referenserna kommer i den nummerordning de presenteras om jag använt siffror. (De skrivs som (1, 3, 5-8) [INTE (1) (3) (5) (6) (7) (8)].
 • Jag har kollat att varje stycke är en enhet med ett visst tema som introduceras/presenteras/diskuteras. När ett nytt tema börjar har jag också börjat med ett nytt stycke, men heller inte innan dess.
 • Jag har kontrollerat att inget stycke innehåller bara en mening!
 • Om jag har tabeller och figurer i Appendix är de numrerade som Tabell A1, Figur A1 etc. och inte löpande tillsammans med övriga tabeller och figurer i rapporten.

Lite detaljer

 • Jag har kollat så att grundläggande regler för text följs:

  • Varje mening börjar med stor bokstav.
  • Meningarna är uppbyggda på ett grammatiskt korrekt sätt.
  • Orden är rättstavade.
  • Det är mellanslag efter punkt eller komma och nästa ord.
  • Det finns inga dubbla mellanslag mellan ord.
  • Det finns inget mellanrum mellan sista ordet i en mening och punkt.
  • Det finns inget mellanrum mellan ett ord och kommatecken.

 • Jag har kollat så att radavståndet är detsamma mellan alla stycken, genomgående i hela rapporten. Det vill säga om du väljer att ha mellanrum mellan två stycken ska ALLA stycken ha mellanrum. Om bara radbrytning ska ALLA stycken bara ha radbrytning.
 • När jag skriver förkortningar är de förklarade vid det första tillfället de nämns som t.ex. ”njurfunktion (NF)” och på alla platser därefter skrivna som förkortningen. Förkortning behövs inte om det nämns mindre än 3 gånger i texten.
 • Jag har kollat så att ALLA läkemedelssubstansnamn börjar med liten bokstav, ALLA preparatnamn med stor bokstav och att alla läkemedels/preparatnamn är rättstavade på det språk jag skriver på (t.ex. omeprazol och Losec®).
 • Namn på institutioner och dylikt på ALLA ställen börjar med stor bokstav, samt att förkortningar är rätt skrivna (Stockholms läns landsting, Läkemedelsverket, FASS etc. på svenska, Stockholm County Council på engelska, Uppsala universitet på svenska, Uppsala University på engelska)
 • Om jag skrivit på svenska kan jag ha stor eller liten bokstav på tabell, bilaga, figur etc.
 • Jag har inte skrivit ”figur fem”, utan Figur 5, figur 5, Figur V eller figur V.
 • Om jag skrivit på engelska har jag skrivit alla ”namn” (det vill säga alla substantiv som beskriver något speciellt) med stor bokstav, t. ex. Table, Figure, Appendix, Group, Equation etc. T.ex. angående en figur: ”A plot of the data can be seen in Figure 3”.
 • Om jag skrivit på engelska har jag aldrig siffror i början på en mening. I så fall har jag skrivit siffran i bokstavsform: ”… Threehundredfourtyfive patients were included.” Men oftast så är det bättre att skriva om meningen som ”The number of patients included were 345.”).
 • Om jag skrivit på svenska ska jag helst inte ha siffror i början på en mening.
 • Om jag skrivit på svenska har jag inte utryckt mig med för många ”stycken”: ”Gruppen bestod av 14 stycken diabetespatienter…” utan ”Gruppen bestod av 14 diabetespatienter”.
 • Har beskrivit innehållet i huvudet på figurer och tabeller även i Bilagor/Appendix, på samma sätt som tabeller och figurer i själva texten.
 • På engelska har jag skrivit ”administered” och inte ”administrated”.
 • Jag har skrivit ”Materials and Methods” i pluralis.
 • Jag har inte använt onödigt många (se Tabell 5), då det räcker att skriva (Tabell 5).
 • Har inte använt onödiga ord i tabell eller figurtext t. ex. ”Tabell 3. Visar abc”. Det räcker med ”Tabell 3. Abc…”.

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation

Senast uppdaterad: 2023-02-02