Programmål för Receptarieprogrammet

Innehåll:

För receptarieexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som receptarie.

Kunskap och förståelse

Studenten ska visa

 • kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning
 • kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel
 • kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

Studenten ska visa

 • förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem
 • förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov
 • förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska visa

 • självkännedom och empatisk förmåga
 • förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvården med en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • förmåga till ett professionellt förhållningssätt
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för receptarieprogrammet vid Uppsala universitet

Förutom ovanstående mål enligt gällande högskoleförordning ska studenten visa

 • kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning
 • förmåga att verka hälsofrämjande på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet.