Programmål för Apotekarprogrammet

Innehåll:

För apotekarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som apotekare.

Kunskap och förståelse

Studenten ska visa

 • kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • fördjupad kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning
 • fördjupad kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning
 • kunskap om utveckling, prövning och användning av läkemedel i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

Studenten ska visa

 • fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem
 • fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kvalificerade läkemedelsrelaterade frågeställningar samt att utvärdera detta arbete
 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt att analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • förmåga att i både nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera läkemedels utveckling, nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska visa

 • självkännedom och empatisk förmåga
 • förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvården med en helhetssyn på människan och ett etiskt förhållningssätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • förmåga till ett professionellt förhållningssätt
 • förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet

Studenten ska efter avslutade kurser visa

 • förmåga att planera, leda och samordna arbete
 • kunskap om samt förmåga att utföra kvalitetssäkringsarbete inom läkemedelsområdet
 • kunskap om hållbar utveckling inom läkemedelsområdet.