Målsättning

Professionell utveckling och färdighetsträning vid farmaceutiska fakulteten (PUFF) har som mål att säkerställa innehåll och progression av färdighetsträning och professionell utveckling inom apotekarprogrammet. Utbildningsmomenten ska säkra uppfyllelse av examensmål relaterade till framförallt färdighet och förmåga, men även värderingsförmåga och förhållningssätt.

Apotekarprogrammet består av ämnesrelaterade kurser samt ämnesöverskridande kurser i professionell utveckling (PU-kurser). Färdighetsträning finns både inom ämneskurser och PU-kurser. Färdighetsträningen ska löpa med progression inom programmet på ett sammanhållet sätt.

Läs mer om Programmål
Läs mer om Lokala programmål

Progression

Progression inom färdighetsträningsmoment åstadkommes dels genom kursmål med ökad komplexitet och/eller med hjälp av betygskriterier med ökade krav, dels genom återkoppling och självvärdering. Återkoppling kan ske från lärare, medstudenter, koordinator + referensgrupp, språkverkstad eller alumner—på särskilt framtagna formulär. Självvärdering är en självklar del för att förbättra dina förmågor och för att ”visa självkännedom, utveckla ett professionell förhållningsätt samt att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens” (se examensmål).

Progression inom laborativa moment uppfylles också genom självvärdering och återkoppling men även genom värdering av praktiska moment. Genom att använda en individuell och programgemensam laborationsjournal, gemensamma säkerhetsföreskrifter/rutiner och laborationsrapportsmall, samt checklistor för olika moment kopplat till laborationsarbete underlättas progressionsarbetet.


Tillbaka till startsida