Laborationsjournal

Bild på en laborationsjournal

Farmaceutiskt forsknings- och utvecklingsarbete syftar till få fram effektiva och säkra läkemedel. Noggrann dokumentering och beskrivning av genomförandet av experimentell verksamhet krävs för att säkra kvaliteten på den data som används i vidare utveckling och forskning, och slutligen ligger till grund för godkännande av nya läkemedel.

För att du ska lära dig att dokumentera kommer du kontinuerligt att öva på att föra laborationsjournal under din utbildning. I början av din utbildning får du en bok (laborationsjournal) som du ska fylla i vid varje tillfälle du genomför laborationer (om inte andra särskilda instruktioner ges vid ett enskilt tillfälle).

I en laborationsjournal ska sidorna vara numrerade i nummerordning. Innan ett försök påbörjas ska du namnge experimentet och skriva det som rubrik på nästa tomma sida i labjournalen. Ange också datum för experiment. Skriv även in experimentets namn och sidhänvisning i innehållsförteckningen på första sidan.

Inled med att ange kemikalier och utrustning som används, samt vilka instruktioner som ligger till grund för ditt utförande av experimentet. Det kan vara taget från en labhandledning, andra skriftliga/muntliga instruktioner eller vetenskapliga publikationer.

Beskriv hur riskanalysen är gjord och notera de viktigaste åtgärderna som görs för att minimera risk under laborationen.

Utförandet ska beskrivas efter hand som experimentet genomförs, dock ej alltför detaljerat. Inkludera endast det som är viktigt för att förstå hur försöket kan upprepas samt viktiga moment och observationer (färgförändring, gasutveckling, lukt, upplösning, tidsaspekter etc) som påverkar resultatet. Ange även avvikelser, d v s det som inte utförs på det sätt som instruktioner och planer anger – kom ihåg att det är centralare att lära sig att tydligt rapporera avvikelser än att försöka dölja att man har gjort ett misstag!

När du genomför laborationen skriver du kontinuerligt ner allt som är viktigt för att man ska förstå hur arbetet är utfört. Exempelvis när du väger in en substans: Vilken substans? Vilken massa? Vilken utrustning?  Använd bläckpenna för att kunna visa att någon inte har manipulerat rådata i efterhand. Detta är en viktig princip för att skapa förtroende för rådata i forskning och utvecklingsarbete.

Det är viktigt att notera alla data direkt i labjournalen, inga lösa lappar ska användas! Detta minskar risken för fel och sammanblandning. Om du skriver fel i journalen ska du stryka den felaktiga informationen och skriva det korrekta tydligt direkt intill.

Läs mer: