Checklista laborationsjournal

Till din hjälp i att föra labjournal finns nedanstående checklista som du ska gå igenom efter varje laborativt tillfälle tills rutinen är inarbetad. Separata instruktioner om vad du bör ta med i anteckningarna kan se olika ut på olika kurser. Om något är oklart ska du fråga labhandledarna. Under utbildningens gång får du ibland återkoppling på hur anteckningarna förs, antingen av en student eller en lärare.

Checklista – Ange vid varje fråga vad du har inkluderat i labjournals-anteckningarna vid det senaste laborativa tillfället.

Avser laboration:

Ja

Nej

Kommentar

Infört försöksnamn med sidhänvisning i register?

Datum, försöksnamn överst på aktuell sida?

Riskanalys genomförd och noterad?

Anteckningar (text och siffror) som är läslig för andra än laboranten?

Anteckningar på originaldata från mätningar såsom invägningar, avlästa värden etc. direkt nedskrivna i labjournalen?

Beskrivning av utförande som (i kombination hänvisad instruktion) är tydlig?

Hänvisningar till laborationskompendium/instruktioner, SOPar, apparatinstruktion, artiklar, kursbok etc., där det är lämpligt?

Försöksbeskrivningar med klockslag, apparatinställningar och/eller observationer samt noteringar om eventuella avvikelser från det planerade förloppet?

Viktig data som identifierar kemikalier som används (inklusive batchnummer och CAS-nummer) nedskrivet?

Schematiska figurer över apparatuppställningar och/eller planerade moment där det är tillämpligt?

Beräkningar vid utförande av laborationen?

Ladda ner checklistan

Tillbaka till Guide till laborativa moment

Senast uppdaterad: 2021-07-14