Viktiga roller i en grupp

I många grupparbeten kan det underlätta om ni ger varandra olika roller, till exempel ordförande, sekreterare och tidshållare. Hur rollen tilldelas kan bero på vem som vill ha den, vem som är mest kvalificerad eller vem som behöver träna mest.

Viktiga roller kan vara fixerade för varje möte, andra kan vara mer varierande och initieras av olika gruppdeltagare. Rollerna kan med fördel roteras. Ofta bestämmer ni själva hur uttalad rollfördelningen är om den behöver förtydligas under arbetets gång. Efteråt diskuteras organisationen och arbetet.

Ledare/ordförande leder mötet, ansvarar för att förtydliga syftet och dagordningen, introducerar de olika punkterna, sammanfattar diskussioner och beslut.

Sekreterare för anteckningar vid möten, håller reda på vad som har beslutats och vem som gör vad, och när nästa möte kommer äga rum. Distribuerar anteckningarna till alla gruppmedlemmar.

Pådrivare/uppföljare följer upp hur det går för medlemmarna mellan mötena, att alla gör det de ska, och att allt följer schemat. Rapporterar detta vid varje möte.

Tidshållare har översikten och medvetandegör hur lång tid av en utsatt mötestid som avsatts till olika deluppgifter, så att varje deluppgift får rimlig eller beslutad tidsåtgång.

Processrådgivare ser vad som händer med grupprocessen, ser och ger återkoppling på om deltagare fastnar i en argumentation samt om någon deltagare begränsas.

Utforskare/utförare kommer på saker eller känner någon som har information. Utför arbete. Denna roll delas av alla gruppmedlemmar.

Inspirerad av G. Gibbs (1994) Learning in Teams. A Student Manual (Oxford Brookes University)

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp