Problembaserat lärande: De sju stegen

Steg 1

Klargör termer och begrepp som inte är lättbegripliga.

Steg 2

Definiera problemet/delproblemen. 

Vilka fenomen eller företeelser vill gruppen belysa? Inför steg 3 skall gruppen ha valt det eller de problem, som gruppen vill bearbeta.

Steg 3

Inventera gruppens uppfattningar och ideer kring problemet.

Börja bearbeta ett problem om ni har valt flera. Använd ca 5–10 minuter till ”brainstorming” per problem. Brainstorming: Notera alla förslag, ideer och associationer, som finns i gruppen, utan att kräva förklaringar eller kritisk granskning.

Steg 4

Systematisera inventeringen.

Granska de förslag, som kommit fram. Ta fram samband, kategorisera, värdera och sortera bort det som inte verkar vara relevant.

Steg 5

Formulera inlärningsmål.

Avgränsa sådant som ni inte förstår eller inte kan förklara. Formulera frågor och gör konkret vilka inlärningsbehov ni har, utifrån vad som framkommer vid analysen i steg 4.

Steg 6

Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven.

Varje gruppmedlem bör göra klart för sig vilken kunskap hen ska skaffa sig och på vilket sätt det ska ske. I detta steg kan man arbeta individuellt eller i grupp.

Steg 7

Sätt samman och använd den nyförvärvade kunskapen och på så vis lös identifierade problem.

Den nyförvärvade kunskapen ska granskas i gruppen och diskuteras i förhållande till problemet. Kunskapen ska ge förutsättningar för fördjupad belysning av problemet och eventuellt besvara ställda frågor.

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp