Utbildningsplan för Masterprogram i biomedicin

Master's Programme in Biomedicine

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MBM2M
  • Fastställd: 2010-06-30
  • Beslutad av: BB/Kansliet för medicin och farmaci
  • Reviderad: 2013-01-11
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2013
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller motsvarande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i biomedicin är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Programmets tema:
från: den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan
till: hur hittar man nya läkemedel?

Övergripande mål
Masterprogrammet erbjuder kurser som ger fördjupade kunskaper i medicinsk cell- och molekylärbiologi, fysiologi och neurobiologi samt hur de normala och patologiska fysiologiska processerna regleras vid folksjukdomars uppkomst. Färdigheter ges i att använda bioinformatiska verktyg för identifiering av måltavlor för läkemedel. Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det medicinska och biomedicinska området. Den vänder sig även till studenter som avser att fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå. Studenten skall förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande.

Mål som förväntade studieresultat
För godkänd examen på masternivå skall en student ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Dessutom skall studenten besitta avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av experimentella tekniker relevanta för ämnesområdet. Med denna kunskap skall studenten
- självständigt kunna genomföra undersökningar på vetenskaplig grund av komplicerade sammanhang och kunna tillämpa resultat från olika områden för att finna lösningar av komplexa problem, även i lägen när fullständig information saknas. Därför måste studenten ha fördjupade kunskaper, inse dessas begränsning och därvid själv kunna vidga sitt kunskapsområde och ha stor förmåga att självständigt utföra empiriska undersökningar
- kritiskt och korrekt kunna sammanfatta kunskapsläget inom biomedicinen och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Studenten måste därför besitta betydande sakkunskap, vara väl förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga resultat från olika forskningstraditioner, och kunna formulera sina bedömningar
- ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv. Studenten skall ha omfattande erfarenhet av att arbeta i grupp och kunna leda grupparbete
- ha uppnått en betydande intellektuell mognad och bildning, samt ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna, liksom forskning och tillämpning av resultat inom fackområdet och kunna bidra till att lösa olika uppgifter i samhället

Programmets uppläggning

Kurserna läses på avancerad nivå. Kurserna bygger på förkunskaper från kandidatnivån och skall ge en fördjupning och breddning av ämnesområdet. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser. Termin 1 ger en fördjupning i sjukdomslära och de molekylära mekanismer som ligger bakom de vanligaste folksjukdomarna samt en fördjupning i ämnet neurobiologi innefattande kognition, beteende och klinisk neurobiologi med hjärnans sjukdomar. Termin två tillämpar dessa kunskaper med avseende på nya möjliga behandlingsstrategier av dessa sjukdomar, med fokus på aktuell forskning som avser att identifiera nya måltavlor för farmakologisk behandling. Här kommer laborativa och bioinformatiska tekniker som används inom läkemedelsindustri och forskning att vara centrala ämnen. Fokus kommer att vara forskningsorienterade frågeställningar som senare kan tillämpas inom en efterföljande forskarutbildning eller inom läkemedels- eller bioteknologisk industri. Möjlighet finns att avsluta första året med en magisterexamen vilken antas leda till fortsatta forskningsstudier. År två sker progression i huvudämnet i form av ytterligare specialisering och "nischning" och ett fördjupningsarbete om 30 hp. Här finns möjlighet att läsa CDD-kursen (Svenskspråkig kurs i Klinisk läkemedelsutveckling) eller att söka till Uppsala Graduate School of Biomedical Research (UGSBR) eller Entrepenörskolan eller andra kurser inom något av Uppsala universitets masterprogram. Termin fyra består av självständigt arbete på en akademisk institution, myndighet eller industri.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten och projektarbeten

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science, Two Years) med biomedicin som huvudområde.