Utbildningsplan för Masterprogram i biomedicin

Master's Programme in Biomedicine

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: MBM2M
 • Fastställd: 2010-06-30
 • Beslutad av: BB/Kansliet för medicin och farmaci
 • Reviderad: 2021-04-27
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Diarienr: MEDFARM 2021/566
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller motsvarande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i biomedicin är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Programmet ges på engelska.

Syfte

Programmets tema är "från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel".

Masterprogrammet erbjuder kurser som ger fördjupade kunskaper i medicinsk cell- och molekylärbiologi, fysiologi och neurobiologi samt hur de normala och patologiska processerna regleras vid folksjukdomars uppkomst. Färdigheter ges i att använda bioinformatiska verktyg för identifiering av måltavlor för läkemedel.
Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det medicinska och biomedicinska området. Den vänder sig även till studenter som avser att fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå. Studenten skall förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande.

Mål

För godkänd examen på masternivå skall en student ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Dessutom skall studenten besitta avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av relevanta experimentella tekniker. Med denna kunskap skall studenten

 • självständigt kunna genomföra undersökningar på vetenskaplig grund av komplicerade sammanhang och kunna tillämpa resultat från olika områden för att finna lösningar av komplexa problem, även i lägen när fullständig information saknas. Därför måste studenten ha fördjupade kunskaper, inse dessas begränsning och därvid själv kunna vidga sitt kunskapsområde och ha stor förmåga att självständigt utföra empiriska undersökningar
 • kritiskt och korrekt kunna sammanfatta kunskapsläget inom biomedicin och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Studenten måste därför besitta betydande sakkunskap, vara väl förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga resultat från olika forskningstraditioner, och kunna formulera sina bedömningar
 • ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv. Studenten skall ha omfattande erfarenhet av att arbeta i grupp och kunna leda grupparbete
 • ha uppnått en betydande intellektuell mognad och bildning, samt ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna, liksom forskning och tillämpning av resultat inom fackområdet ska kunna bidra till att lösa olika uppgifter i samhället

Programmets uppläggning

Kurserna läses på avancerad nivå. De bygger på förkunskaper från kandidatnivån och skall ge en fördjupning och breddning av ämnesområdet. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet.

Termin 1
Homeostas och endokrinologi med fokus på folksjukdomar, 15 hp
Avancerad neurobiologi, 15 hp

Termin 2
Under första halvan av terminen väljer man att läsa något av följande alternativ:
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp 
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp
eller
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp 
Molekylär neurodegeneration, 7,5 hp
eller
Immunologi, 15 hp

Under andra halvan av terminen läser man kursen Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, 15 hp.

Möjlighet finns att avsluta första året med en magisterexamen genom att byta ut några av kurserna under termin 2 mot ett examensarbete.

Termin 3
Under termin 3 läser man valbara kurser. Några vanliga val är t ex:
Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp
Laborativt projekt i biomedicin, 15 eller 30 hp
Forskningspraktik i biomedicin med försöksdjursvetenskap, 15 hp
Masterprojekt i biomedicin, 45 hp (med eller utan försöksdjursvetenskap)
Andra alternativ är att läsa Entreprenörskolan eller andra kurser inom något av Uppsala universitets masterprogram.

Termin 4
Masterprojekt i biomedicin, 30 eller 45 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, journal clubs, laborationer, grupparbeten och projektarbeten.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science, Two Years) med biomedicin som huvudområde.