Masterprogram i medicinsk forskning 2019/2020

Bild för Masterprogram i medicinsk forskning 2019/2020
Anmälan

Vill du bli forskare? Masterprogrammet i medicinsk forskning ger motiverade studenter bra förutsättningar för att gå vidare med forskarutbildning och möjlighet till välgrundade val av inriktning och avhandlingsprojekt. Du får en teoretisk bas, praktisk erfarenhet av två forskningsprojekt, en bred och djup kunskap om aktuell biomedicinsk forskning samt ett värdefullt nätverk av kontakter med forskare.

Om programmet

Medicinska forskningens huvudsyfte är att hitta och utveckla diagnoser, behandling och läkemedel för sjukdomar hos människan. Biologin hos de flesta sjukdomar - cancer, diabetes och kardiovaskulära för att nämna några - är komplex och därför svårt att lösa i människan. I programmet lär du dig försöksplanering och att använda de nyaste molekylärbiologiska tekniker och data-analysmetoder för att förstå biologin hos komplexa sjukdomar; detta ger förberedelse för både grundforskning och klinisk forskning.

Programmet har en stark anknytning till pågående preklinisk forskning varifrån prov tas för att visa hur man kan lösa komplexa problem genom att studera djur- och cellmodell med hjälp av molekylärbiologiska och bioinformatikverktyg. Som student på programmet genomgår du första året med ett kurspaket vars syfte är att du få träning i moderna aspekter och tekniker inom biomedicinsk forskning med möjlighet till eget laborerande och dataanalys. Du kommer genomföra parallella projekt integrerade i teoretisk utbildning och avancerad vetenskaplig diskussion.

Har du läst minst 60 högskolepoäng (hp), varav 30 hp på avancerad nivå, inom de medicinska eller biovetenskapliga områdena vid en annan fakultet inom Uppsala universitet eller ett annat universitet kan du ansöka om tillgodoräknade för första årets studier. Det gäller även om du genomfört program som omfattar minst 11 terminer (till exempel läkarprogram).

Det andra året består till största delen av individuell forskningspraktik genom laborativa projektarbeten som utförs i forskningsgrupper vid Uppsala universitet, ibland även vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, biomedicinska företag eller statligt verk eller myndighet. Här får du fördjupa dig i forskningsfronten av olika frågeställningar och under handledning planera och utföra experimentellt arbete samt utvärdera och sammanställa resultaten. Du deltar även i forskargruppens övriga aktiviteter såsom litteraturseminarier, forskningspresentationer och gruppmöten. Du väljer själv forskargrupper och projekt för sina praktikperioder.

Teoretisk forskningsinriktad undervisning i bland annat nya metoder och tekniker för biomedicinsk forskning, bioinformatik, genomik, cellsignalering, tumörbiologi, aktuella temaområden, försöksdjursmodeller, alternativ till djurförsök, etiska frågeställningar och förhållningssätt i forskning, biostatistik samt i presentation av forskning, skriftligt och muntligt, där praktiska övningar ingår.

Examen

Programmet leder till en Medicine Masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med Medicinsk Vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Under det första året kommer du att få omfattande erfarenhet hur att bedriva aktuell biomedicinsk forskning. Viktiga koncept inom cellbiologi från gen till uttryckt protein och cellulär aktivitet kommer behandlas på teoretiskt och praktiskt bas med fokus på forskningsfrågeställningar bedriven vid institutionen. Du får träningstillfällen att jobba med ett urval av frågeställningar och projekt som drivs av forskare vid institutionen och får därmed träna på praktiska och teoretiska lösningar för biomedicinska aspekter.

Det andra året består av individuell forskningspraktik och examensprojekt. Den praktiska forskningsträningen består av ett individuellt projektarbete på sammanlagt cirka 15 veckor under termin tre och ett examensarbete på cirka 20 veckor under termin fyra. Du handleds i den laborativa verksamheten av disputerade forskare och samverkar med forskargrupperna på liknande sätt som doktorander. Under termin 3 deltar du dessutom i en biostatistik-kurs (3 veckor) och en veckas kurs inom vetenskaplig presentationsteknik vilka förbereder studenten för viktiga aspekter av vetenskaplig data-hantering och presentation.

Kurser inom programmet

År 1
Jämförande genomik för biomedicin 3MR100, 15 hp
Biomedicinsk forskningsmetodologi 3MR101, 15 hp
Cellulär kommunikation 3MR102, 7,5 hp
Cell- och tumörbiologi 3MR104, 7,5 hp
Bioinformatik 3MR103, 15 hp

År 2
Avancerad forskningspraktik 3MR001, 30 hp
Examensarbete 3MR010, 30 hp

Om undervisningen

All schemalagda teoretiska undervisningsmomenten ges av ledande företrädare för respektive ämne från Uppsala-Stockholmsområdet i form av föreläsningar och seminarier. Här ges bland annat information om tekniker och framsteg inom särskilt valda delar av pågående forskning samt tillfälle för kontakt med de föreläsande forskarna. Programmet ges i Uppsala.

Projekten redovisas vid gemensamma presentationer där studenterna diskuterar varandras forskningsresultat, val av forskningsmetoder och erfarenheter från de olika praktikplatserna. Under termin 3 praktiseras olika former av redovisning: förutom muntliga presentationer görs en posterpresentation, korta skriftliga sammanfattningar, och en sammanställning av en vetenskaplig översiktsartikel. Examensprojektet redovisas skriftligt och presenteras muntlig vid ett minisymposium.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Efter programmet kommer du troligen att fortsätta med utbildning på forskarnivå vid prekliniska eller kliniska laboratorier, eller forskning inom läkemedels- eller biotechindustrin. Men utbildningen ger goda möjligheter till arbete även inom andra sektorer, såsom myndigheter, journalistik eller utbildningsväsen. Utbildningens starka fokus på kritiskt tänkande, verbal och skriftlig kommunikation såväl inom som utanför vetenskapliga sammanhang ger dig ett brett underlag att bemästra olika frågeställningar.

Dessutom ger dig praktisk träning och användning av modern forskningsmetodik många färdigheter och en stark grund att driva egna projekt likväl som att kunna samarbete i olika arbetsgrupper som är värdefullt för många verksamheter.

Behörighet och anmälan

De sökande som uppfyller de grundläggande och de specifika programbehörighetskraven kommer att särskiljas med hjälp av ett ifyllt meritformulär. Efter att du har avslutat din ansökan online på antagning.se, ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som bestyrker detta laddas upp på antagning.se senast den 20 juni.

Masterprogram i medicinsk forskning

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3902 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett biovetenskapligt ämne som huvudområde, (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) från ett internationellt erkänt universitet, inklusive 10 hp i vardera cellbiologi, biokemi och genetik.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet samt två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Staffan Johansson

staffan.johansson@imbim.uu.se

018-471 42 77