Masterprogram i medicinsk forskning 2021/2022

Bild för Masterprogram i medicinsk forskning 2021/2022
Anmälan

Funderar du på en framtida karriär inom medicinsk forskning? Masterprogrammet i medicinsk forskning ger utmärkta förutsättningar för att specialisera sig inom en valfri forskningsriktning och bidrar med en stark grund för framtida doktorandstudier. Programmet ger en teoretisk bakgrund, praktisk erfarenhet av två forskningsprojekt, en bred och djup insikt i aktuell biomedicinsk forskning och ett värdefullt nätverk av kontakter med forskare.

Om programmet

Masterprogrammet i medicinsk forskning låter dig utveckla din inriktning inom det växande området för biomedicinsk forskning och förbereder dig för en potentiell framtida vetenskaplig karriär. Området för biomedicinsk forskning syftar till att hitta och utveckla nya diagnos- och behandlingsmetoder för att i slutändan kunna bota människans sjukdomar. De biologiska orsakerna bakom de vanligaste sjukdomarna, såsom cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, är komplexa och därför ofta svåra att utröna genom studier av bara människor.

I detta program fokuserar du på att lära dig och tillämpa de senaste experimentella metoderna, molekylära teknikerna och dataanalysmetoderna för att kunna avslöja biologin hos komplexa fenotyper och sjukdomar för att främja klinisk forskning om människors hälsa.

Utbildningen inom programmet är starkt kopplad till ledande preklinisk forskning, från vilka exempel kommer att ges. Du kommer att få bekanta dig med hur man dissekerar komplexa frågor om underliggande mekanismer genom moderna molekylärbiologiska och bioinformatiska studier av cell- och djurmodeller samt humankohorter.

Du får utbildning i moderna aspekter och tekniker inom biomedicinsk forskning. Du får kunskap om bioinformatik, genomik, cellulär kommunikation, tumörbiologi, (experimentella) djurmodeller, etiska överväganden inom forskning, biostatistik samt skriftliga och muntliga forskningstekniker.

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och erfarenheter i autentisk forskningsmiljö vid Uppsala universitet, alternativt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet eller på biomedicinska företag eller statliga myndigheter. Under hela studiegången kommer du att skapa kontakter med framstående forskare och andra studenter, vilket förbereder ett viktigt kontaktnätverk inför dina framtida studier och karriär inom forskningsområdet.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Under det första året deltar du i fem kurser som ger dig en grundlig kunskap om aktuella biomedicinska forskningskoncept, tekniker och analysmetoder. Du kommer att börja med att lära dig om genetiska och genomiska koncept för djur- och människosjukdomar, följt av utbildning i avancerade molekylära metoder, processer inom cell- och tumörbiologi samt bioinformatiska verktyg för analyser. Kurserna organiseras av forskare som är ledande inom sin institution, liksom forskare från andra universitet och forskningsinstitut.

Det andra året består av individuell utbildning och examensarbete. Den individuella praktiska forskningsprojektutbildningen består av ett 15 veckors långt individuellt projekt under den tredje terminen och en masteravhandling på cirka 20 veckor under den fjärde terminen. Parallellt kommer en biostatistikkurs (tre veckor) och en vetenskaplig presentationskurs (en vecka) på doktorandnivå att förbereda dig för viktiga aspekter av vetenskaplig datahantering och presentation.

Kurser inom programmet

Termin 1
Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp
Biomedicinsk forskningsmetodik, 15 hp

Termin 2
Cellulär kommunikation, 7,5 hp
Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp
Bioinformatik, 15 hp

Termin 3
Avancerad forskningspraktik, 30 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

All schemalagd teoretisk utbildning ges av ledande experter från Uppsala/Stockholm-regionen i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Denna nära kontakt med experter inom området ger inte bara information om framsteg inom aktuell forskning, utan ger också en första kontakt med föreläsande forskare.

Det första årets kurser innehåller olika undervisningsmoment, som föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt diskussioner med och feedback från lärarna och dina kamratstudenter. Praktiska övningar inkluderar laborationer och bioinformatiska analyser, beroende på kursens ämne. Kurserna avslutas med en tentamen, medan andra obligatoriska uppgifter (som skriftliga rapporter och muntliga presentationer) är nödvändiga för att få godkänt kursen. Det första året av programmet ges i Uppsala.

Det andra året kan enskilda projekt genomföras vid vetenskapliga grupper belägna vid universitet, företag eller myndigheter.

Du kommer att fördjupa dig i forskning (under tillsyn av handledare) genom att planera och genomföra experimentellt arbete. Du kommer också att delta i forskningsgruppens andra aktiviteter, till exempel litteraturseminarier, forskningspresentationer och gruppmöten. Du kommer att ha möjlighet och skyldighet att själv välja forskargrupper och projekt för dessa praktikplatser, och därigenom få erfarenheter och utveckla din kunskap om ditt forskningsfält.

De enskilda projekten följs upp under seminarier, vilket ger en möjlighet att diskutera resultat, valet av forskningsmetoder och praktikupplevelser med dina kurskamrater. Under den tredje terminen genomförs också olika former av forskningspresentationer: muntliga och affischpresentationer, skriva korta sammanfattningar och en vetenskaplig granskningsartikel.

Examensarbetet presenteras som en skriftlig avhandling och en muntlig presentation på ett minisymposium i Uppsala.

Karriär

Som deltagare på masterprogrammet i medicinsk forskning kommer du sannolikt att fortsätta med doktorandstudier i prekliniska eller kliniska forskningsmiljöer, alternativt med forskning och utveckling inom läkemedels- eller bioteknikindustrin. Programmet ger emellertid också en utmärkt grund för dig att arbeta i andra sektorer, till exempel inom myndigheter, journalistik eller utbildningssektorn. Det starka fokuset på kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig kommunikation inom vetenskapligt och polulärvetenskapligt sammanhang ger dig en bred grund för att bemästra biomedicinska och bioinformatiska forskningsämnen och uppgifter.

Dessutom får du färdigheter genom praktisk erfarenhet och tillämpning av modern forskningsmetodik som ger dig en stark utgångspunkt för att kunna driva dina egna projekt och samarbeta med andra grupper. Denna kunskap och färdigheter är värdefulla för många professionella sektorer inom ett brett spektrum av branscher.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Ladda upp det ifyllda meritformuläret (Application Summary Sheet) tillsammans med annan dokumentation som styrker behörighet och urval på antagning.se senast den 21 juni 2021.

Det finns två anmälningsomgångar för det här masterprogrammet. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 15 januari 2021. Anmälan sker på universityadmissions.se. Dokumentation ska laddas upp senast 1 februari 2021.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 15 april 2021 och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande. Dokumentation ska laddas upp senast 21 juni 2021.

Masterprogram i medicinsk forskning

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3902 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett biovetenskapligt ämne som huvudområde, (t.ex. biomedicin, bioteknologi, läkarprogram, veterinärprogram) från ett internationellt erkänt universitet, inklusive 10 hp i vardera cellbiologi, biokemi och genetik.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

  • omfattning och betyg på tidigare akademiska studier relevanta för masterprogrammet i medicinsk forskning
  • en sammanfattning av genomfört projektarbete (d.v.s. kort beskrivning)
  • praktisk erfarenhet av forskningsarbete inklusive rekommendationsbrev som styrker plats, längd och genomförda uppgifter
  • motivationsbrev som beskriver dina huvudintressen i biomedicinsk forskning och förväntningar på masterprogrammet i medicinsk forskning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor angående programmet kontakta: Gerli Rosengren Pielberg

med.res.master@imbim.uu.se

018-471 45 75

För frågor angående antagning eller generella frågor kontakta:

antagning@uadm.uu.se

studentservice@uu.se

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Husargatan 3, BMC

752 37 Uppsala

018-471 44 44