Masterprogram i infektionsbiologi 2019/2020

Bild för Masterprogram i infektionsbiologi 2019/2020
Anmälan

Infektioner är allvarliga hot mot människors, djurs och växters överlevnad på jorden. Vår kunskap om de processer som styr mikrobers liv och uppkomst måste öka för att vi ska kunna möta akuta problem med resistensutveckling och för att vi ska kunna förutsäga och förhindra hotande pandemier och spridning av infektionssjukdomar. Masterprogrammet i infektionsbiologi integrerar human- och veterinärmedicin, läkemedelsutveckling och livsmedelssäkerhet.

Om programmet

Masterprogrammet i infektionsbiologi låter dig ta del av Uppsalaregionens mycket starka infektionsbiologiska forskning och utbildning. I staden finns två universitet, två universitetssjukhus och tre nationella myndigheter med ansvar för livsmedels-, läkemedels- och veterinärmedicinska frågor. Denna samlade kompetens garanterar en bred utbildning för dig som är intresserad av det infektionsbiologiska området.

Programspecialiteter

  • Lär dig identifiera och analysera problem från komplexa sammanhang och definiera strategier och praktiska metoder för att möta dessa och lösa dem
  • kunna utvärdera globala problem i infektionsbiologi ur ekonomiska, ekologiska och etiska perspektiv
  • träffa och arbeta med lärare och forskare från två universitet och två universitetssjukhus
Studentprofil
Du har ett genuint intresse för alla aspekter av infektionsbiologi, från molekylära mekanismer till övervakning på en global arena. Du har en solid teoretisk bas i relevanta ämnen och också en praktisk erfarenhet som gör att du känner dig säker på att utföra experimentellt labarbete.

Det engelska språket är säkert inget problem för dig. Du är både kunnig och villig att uttrycka dina tankar i skrift och tal och förväntar dig att själv bidra lika mycket till andras pedagogiska erfarenhet som du förväntar dig att kunna lära av deras erfarenheter och kunskap. Du är naturligt nyfiken och har en analytisk attityd för att kritiskt analysera och reflektera över problem och vara kreativ och innovativ nog att komma med med egna idéer och dela med dig av dessa. Du gillar problemlösning både individuellt och i team och du är beredd att arbeta hårt och ta fullt ansvar för dina studier. Du är öppen och kommer att ta tillfället i akt att bredda dina horisonter mot olika framtida möjligheter. Eftersom en doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, kommer du att värdera att komma i nära kontakt med frontlinjeforskning och framstående forskare som tar upp olika aspekter av infektionsbiologi.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med infektionsbiologi som huvudområde.

Upplägg

Första årets studier ger dig en djup förståelse för de molekylära processer som styr interaktionen mellan virus, bakterier, parasiter och svampar och deras värdar. Processerna som reglerar infektionsprocessen beskrivs utifrån det immunologiska försvaret, men också från den infekterande organismens strategier för att undkomma detta försvar.

De kliniska effekterna av infektionssjukdomar diskuteras ur ett organspecifik perspektiv, detta inkluderar också möjligheterna att diagnostisera, förebygga och behandla infektioner. Antimikrobiella behandlingar och resistansmekanismer diskuteras ur molekylärt och biokemiskt perspektiv och bioinformatiska verktyg används för att förklara den evolutionära utvecklingen av mikrober. Grundläggande epidemiologi ger kunskap om metodik för att beskriva frekvens och spridning av sjukdom och hälsa i populationer, samt att utvärdera orsakssamband.

Den första delen av det andra året ger kunskap om infektionssjukdomar ur ett globalt perspektiv och tar upp smitta mellan djur och människor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) samt livsmedelsburna infektioner. Verktyg för att övervaka, kontrollera och förebygga infektioner diskuteras både på lokal och global nivå, med särskild vikt på problemen i utvecklingsländerna. Mikrobiell mångfald i olika ekosystem diskuteras. Forskningsmetodik och kunskapsbaserade val av analysmetoder inom avancerad infektionsbiologiforskning diskuteras och tillämpas på det kommande masterprojektet.

Programmets tredje termin innefattar (om resurser finns) två veckors fältstudier med fokus på infektionssjukdomar i låginkomstområden i utvecklingsländer. Du får erfarenhet av hur samhälle, kliniker på sjukhusen och sjukhuslaboratorier samverkar för att bygga upp kunskap och implementera nya metoder som ligger till grund för en global strategi att rädda liv. Under studieresan skriver studenterna en rapport om global hälsa.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra motsvarande 30 hp, men som kan påbörjas redan under termin tre och då utgöra 45 hp. Valt ämne skall rymmas inom ämnesområdet infektionsbiologi och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands.

Kurser inom programmet

År 1
Mikrobiologi och immunologi 3MK000, 30 hp
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi (delvis vid SLU) 3MK012, 15 hp
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution 3MK013, 15 hp

År 2
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv 3MK014, 15 hp
Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi 3MK015, 15 hp
Masterprojekt i infektionsbiologi 3MK007, 30 hp eller Masterprojekt i infektionsbiologi 3MK011, 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborativa övningar. Föreläsningarna är starkt förankrade i pågående infektionsbiologisk forskning och under dessa kommer du möta specialister från olika områden inom infektionsbiologi.

Seminarier och gruppövningar utvecklar din förmåga att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser av vetenskapliga texter och uppnådda resultat. Här får du även öva upp dina färdigheter i att planera, driva, följa upp och redovisa projekt, både individuellt och i grupp.

Experimentellt arbete övar upp dina praktiska förmågor och även förståelsen för val av metoder, tolkning av resultat och utifrån dessa skapande av hypoteser. En del av de laborativa momenten utförs i forskningslaboratorier vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som en del av pågående forskningsprojekt. Om resurser finns ingår under den tredje terminen en två veckors fältkurs i infektionsbiologi i ett låginkomstland under utveckling.

De flesta kurserna ges på Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet men under vissa kursmoduler kommer du studera på SLU. Du kommer med andra ord möta lärare och forskare från både UppsaIa universitet och SLU men även specialister från sjukhus och andra lokala myndigheter. Den starka forskningsanknytningen erbjuder en utmärkt grund för fortsatta doktorandstudier. Under utbildningens första termin ingår dessutom en föreläsningsserie som behandlar ett antal gemensamma vetenskapsrelaterade frågeställningar och som ges för flera medicinska masterprogram av programkommittén för de medicinska masterprogrammen.

Det finns under termin två och tre på programmet möjlighet att ytterligare fördjupa dina praktiska laborativa färdigheter genom att byta ut en eller flera kurser mot forskningsprojektkurs.

Det finns även ett begränsat antal platser för att fortsätta på masterprogrammet i medicinsk forskning under det andra året på programmet.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen är på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, huvudsakligen under det självständiga arbetet under termin fyra. Internationella kansliet vid Uppsala universitet har generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information.

Karriär

Bred och djup infektionsbiologisk kompetens förbereder dig för arbete inom grundläggande och tillämpad forskning och utveckling inom en mängd olika områden såsom diagnostik, läkemedelsutveckling, antibiotikaresistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, u-landsspecifika sjukdomar på djur och människor samt zoonoser.

Sysselsättningen kan hittas i den akademiska världen och i läkemedels- och bioteknikföretag. I den offentliga sektorn kan du arbeta i mikrobiella laboratorier relaterade till hälso- och sjukvård eller mat och jordbruk. I ett omvärldsperspektiv finns också ett behov av din kompetens när det gäller förutsägelser, övervakning och uppföljning av utbrott, både nationellt och globalt. De starka länkarna till forskning kommer att vara särskilt värdefulla om du är på väg mot doktorandstudier och en forskningskarriär.

Examinerade från masterprogrammet i infektionsbiologi finns runt om i världen och arbetar som forskare inom akademi och bioteknik, filosofie doktorer, sjukhusmikrobiologer och utredare hos myndigheter inom folkhälsoområdet.

Karriärstöd
När du är på väg att slutföra dina studier och vill börja planera för ditt nästa steg i livet, är du välkommen till UU Karriär för support och vägledning. Du är också välkommen till en rad karriäraktiviteter och evenemang under hela din vistelse på Uppsala universitet. Tjänsterna är naturligtvis gratis.

Behörighet och anmälan

De sökande som uppfyller de grundläggande och de specifika programbehörighetskraven kommer att särskiljas med hjälp av ett ifyllt meritformulär. Efter att du har avslutat din ansökan online på antagning.se, ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som bestyrker detta laddas upp på antagning.se senast den 20 juni.

Masterprogram i infektionsbiologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3349 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk)kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier relevanta för programmet, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet, en sammanfattning på engelska (1-2 sidor) av genomfört projektarbete samt praktisk erfarenhet av laborativt arbete.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Susanne Tingsborg

inf.biol.master@imbim.uu.se

018-471 45 10

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 582, 751 23 Uppsala

018-471 40 00