Masterprogram i biomedicin 2021/2022

Bild för Masterprogram i biomedicin 2021/2022
Anmälan

Vill du fördjupa dig i biomedicinsk forskning? Vill du använda dina biomedicinska kunskaper för att arbeta med läkemedelsutveckling? Vid masterprogrammet i biomedicin vid Uppsala universitet fördjupar du din kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och om den friska och sjuka hjärnan. Du följer också utvecklingsprocessen av nya läkemedel, från att ta fram mål för läkemedel till den färdiga produkten. Förbered dig för din karriär inom till exempel forskning, kliniska prövningar eller läkemedelsutveckling.

Om programmet

Programmets tema är "från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel". Här fokuserar du på forskningsorienterade frågeställningar som tillämpas inom universitetsforskning eller läkemedels- och bioteknologisk industri.

Masterprogrammet i biomedicin har nära anknytning till spännande och aktuell forskning. Med fokus på kopplingen mellan patofysiologi och läkemedelsutveckling, samt flexibla möjligheter för individuell fördjupning är masterprogrammet en naturlig fortsättning på kandidatprogrammet i biomedicin, men kan även läsas av studenter med bakgrund inom till exempel biologi, medicin eller farmakologi.

Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar utgör integrerade och obligatoriska moment. Du utvecklar din kreativitet och problemlösningsförmåga genom fördjupningsarbeten och examensarbetet.

Under programmets senare del har du möjlighet att skapa din egen karriärväg. Du har till exempel förtur till den eftertraktade kursen Klinisk läkemedelsutveckling (CDD) som förbereder för arbete med kliniska prövningar. Om du vill arbeta med marknadsföring och innovation kan du söka till Entreprenörsskolan under andra året av programmet.

En annan möjlighet för dig som har ett stort intresse för forskning och som planerar att fortsätta med forskarutbildning är att göra ett experimentellt projekt i en forskargrupp, där du får fördjupa dina teoretiska och laborativa kunskaper inom ett biomedicinskt ämne. Du kan också söka till andra årets kurser inom masterprogrammet i medicinsk forskning där du får göra flera projekt inom olika forskargrupper. Alternativt kan du bredda dina medicinska kunskaper genom att söka till andra kurser på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicin som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits).

Upplägg

Du börjar med kursen Homeostas och endokrinologi med fokus på folksjukdomar som ger dig en fördjupning i sjukdomslära, endokrinologi och de molekylära mekanismer som ligger bakom våra vanligaste folksjukdomar. Därefter läser du Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar, 15 hp, som ger dig fördjupad kunskap om hjärnans biologi och funktion, såsom kognition, beteende, smärta och neurodegeneration.

Under den första terminen deltar du också i en seminarieserie med fokus på bland annat presentationsteknik och etik.

Under andra terminen tillämpar du dina kunskaper på möjliga behandlingsstrategier av sjukdomar, med fokus på identifiering av nya måltavlor för farmakologisk behandling. Du inleder terminen med två kurser; Läkemedelsutveckling, som ger dig en helhetsbild av ett läkemedels utvecklingsprocess och dess faser, och Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, som tar upp tidig läkemedelsutveckling med tonvikt på interaktionerna mellan läkemedel och målprotein.

De som vill kan byta ut den andra kursen mot kursen Molekylär neurodegeneration för att fördjupa sina kunskaper om neurodegenerativa sjukdomar, de molekylära mekanismer som orsakar dem och hur de behandlas.

Istället för de första två kurserna kan du välja att läsa Immunologi för att få en grundlig kunskap om immunförsvarets funktion och uppbyggnad. Alternativt kan du under samma period göra ett examensarbete om 15 hp för att kunna ta ut en magisterexamen efter ett år på programmet. Därefter läser du kursen Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, som ger dig förståelse för hur nya måltavlor för läkemedel identifieras och utvärderas. Här är laborativa och bioinformatiska tekniker inom läkemedelsindustri och forskning centrala ämnen.

Under tredje terminen väljer du din specialinriktning bland Uppsala universitets breda utbud av kurser. Ett exempel är Klinisk läkemedelsutveckling, som har fokus på hur man planerar och genomför kliniska prövningar.

Du kan även fördjupa dina kunskaper inom biomedicin genom att läsa andra kurser på avancerad nivå. Många studenter väljer till exempel att läsa laborativa projektkurser under tredje terminen för att få ytterligare ämnesfördjupning och erfarenhet av att utföra experimentella studier. De studenter som inte har läst djurförsöksvetenskap under sin kandidatutbildning kan välja att göra det under den tredje terminen i form av en kurs som kombinerar en kurs i djurförsöksvetenskap med ett laborativt projekt där dessa kunskaper appliceras.

Under termin fyra utför du ditt examensarbete på 30 hp, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig inom den specialinriktning du valde termin tre. Du kan också välja att göra ett examensarbete om 45 hp med början i mitten av den tredje terminen.

Kurser inom programmet

Termin 1
Homeostas och endokrinologi med fokus på folksjukdomar, 15 hp
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar, 15 hp

Termin 2
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp följt av antingen Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp eller Molekylär Neurodegeneration, 7,5 hp
eller
Immunologi, 15 hp

Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, 15 hp

Termin 3
Valbara kurser, 30 hp eller 15 hp, till exempel Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp, eller Entreprenörsskolan, 60 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp eller 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppundervisning och demonstrationer. Programmet förutsätter studier på heltid. Första året ges undervisningen på engelska och består huvudsakligen av teoretiska kurser.

Under andra året finns möjlighet till mer laborativ praktik, främst under examensarbetet, men även under den valbara tredje terminen. Ett vanligt kursval under tredje terminen är den populära kursen Klinisk läkemedelsutveckling. Ett annat alternativ är att läsa Entreprenörskolan, som ges på svenska och sträcker sig över hela andra året av programmet.

En seminarieserie med föreläsningar om forskningsetik, presentationsteknik, bioetik med mera ges under den första terminen.

Programmet ges i Uppsala och undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom:

  • forskning
  • läkemedelsutveckling
  • utredning
  • produktion
  • affärsledning
  • information med anknytning till medicin och bioteknologi
Våra tidigare studenter jobbar nu till exempel på Quintiles, Scandinavian CRO och Thermo Fisher Scientific. Deras yrkestitlar är bland annat Clinical Trial Coordinator, Product Development Specialist och Marketing Manager. Arbetsmarknaden är god och det finns ett stort behov av personer med biomedicinsk utbildning inom läkemedelsindustrin.

Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig också för att påbörja en forskarutbildning som leder till en framtida doktorsexamen. Våra tidigare studenter har doktorerat antingen i Sverige eller utomlands och är eftertraktade p.g.a. sin vetenskapliga kompetens.

Karriärstöd
Under din tid som student är du varmt välkommen till ett flertal aktiviteter och event arrangerade hos Uppsala universitet. När du sedan är på väg att avsluta dina studier och ska börja planera ditt nästa steg i livet är du välkommen till UU Karriär för hjälp och vägledning.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se senast den 21 juni 2021.

Det finns två anmälningsomgångar. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 15 januari. Anmälan sker på universityadmissions.se.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 15 april och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i biomedicin

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3251 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller motsvarande som ger relevant kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Seriellt: 1. Medicine kandidat- eller magisterexamen från biomedicinprogram. 2. Övriga efter en samlad bedömning av de sökandes meriter.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Lina Thorvaldson

biomedmaster@neuro.uu.se

018-471 42 16

Institutionen för neurovetenskap

Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala

Box 751, 751 23 Uppsala