Vad är SOFOSKO?

Om du blir antagen kommer du under den första sommaren att gå en cirka 2 veckor lång forskningsorienterande föreläsningskurs. Den kursen börjar efter ordinarie terminsslut och avslutas före midsommar. Efter det arbetar du med ditt projekt i 4 veckor. Projektperioden förläggs så att den passar för dig och din handledare.

Den andra sommaren arbetar du 6 veckor heltid med projektet. Läkarstudenter kan sedan välja att arbeta ytterligare 6 veckor med samma projekt under en tredje sommar.

Du kan inte välja olika handledare eller projekt för de olika somrarna.

SOFOSKO avslutas under hösten efter andra eller tredje sommaren. Då redovisas de olika projekten i skriftlig form samt vid kvällsseminarier med oppositioner en gång i veckan under cirka 2 månader.

Ansökan

Du ansöker genom en länk på SOFOSKO:s startsida. Ansökningsperioden öppnar i februari och sista ansökningsdag är 1 mars. 

Projektlista

Du kan hitta tillgängliga projekt i Projektlistan. Listan uppdateras inför varje års ansökningsomgång. Om man redan är aktiv i ett projekt eller har kommit överens med en handledare i förväg går det bra att söka med ett projekt som inte finns i listan.

Kurspoäng

  • Om du går SOFOSKO under två somrar får du 22,5 högskolepoäng.
  • Om du är läkarstudent och går SOFOSKO under tre somrar får du 30 högskolepoäng.

Finansiering

Studenter som antas till SOFOSKO får 10.000 kr per sommar under två år som stipendium.

Bakgrund

Den internationella betydelsen av svensk medicinsk forskning var under många år mycket större än vad som kan förväntas med tanke på landets blygsamma folkmängd. Under denna storhetstid inom medicinen hade även de mest framstående kliniska forskarna oftast en preklinisk forskarutbildning.

Under senare år har intresset för preklinisk forskning bland framför allt läkarstudenter stadigt minskat. Doktorandtjänsterna har i allt högre utsträckning besatts av studenter med annan grundutbildning än den som ges vid de prekliniska institutionerna. Det är en situation som på sikt hotar att fjärma de prekliniska institutionerna från kliniken. För att trygga ett fruktbart samspel mellan preklinik och klinik vad gäller forskning och undervisning är det angeläget att vända trenden och öka andelen forskarstuderande med grundutbildning inom vetenskapsområdets olika program.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet gör en satsning för att öka intresset för preklinisk forskning bland studenter på programmen för läkare, biomedicinare och apotekare vid Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 2022-01-18