Vad är SOFOSKO?

Du som antas kommer under den första sommaren att genomgå en cirka 2 veckor lång forskningsorienterande föreläsningskurs. Kursen börjar efter ordinarie terminsslut i juni och avslutas före midsommar. Under resten av sommaren arbetar du 4 veckor med ditt projekt. Den perioden förläggs så att det passar bäst för dig och din handledare. Den andra sommaren arbetar du 6 veckor heltid med projektet. Läkarstudenter kan välja att arbeta ytterligare 6 veckor under en tredje sommar.

SOFOSKO avslutas under hösten efter andra eller tredje sommaren. Då redovisas de olika projekten i skriftlig form och vid kvällsseminarier med oppositioner en gång per vecka under cirka 2 månader.

Ansökan

Ansökan sker genom en länk på startsidan som öppnar under februari. Sista ansökningsdag är den 1 mars. 

Projektkatalog

Projekt tillgängliga under 2019 visas i projektkatalogen. Katalogen uppdateras inför varje års ansökningsomgång.

Kurspoäng

Genomgången SOFOSKO (två somrar) ger 22,5 högskolepoäng. Tre somrars SOFOSKO för läkarprogramstudenter ger 30 högskolepoäng.

Finansiering

Studenter som antas till SOFOSKO erhåller 10.000 kr som stipendium per sommar under två år.

Bakgrund

Den internationella betydelsen av svensk medicinsk forskning var under många år mycket större än vad som kan förväntas med tanke på landets blygsamma folkmängd. Under denna storhetstid inom medicinen hade även de mest framstående kliniska forskarna oftast en preklinisk forskarutbildning.

Under senare år har intresset för preklinisk forskning bland framför allt läkarstudenter stadigt minskat. Doktorandtjänsterna har i allt högre utsträckning besatts av studenter med annan grundutbildning än den som ges vid de prekliniska institutionerna. Det är en situation som på sikt hotar att fjärma de prekliniska institutionerna från kliniken. För att trygga ett fruktbart samspel mellan preklinik och klinik vad gäller forskning och undervisning är det angeläget att vända trenden och öka andelen forskarstuderande med grundutbildning inom vetenskapsområdets olika program.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci i Uppsala gör en satsning för att öka intresset för preklinisk forskning bland studenter på programmen för läkare, biomedicinare och apotekare vid Uppsala Universitet. Sedan 2012 välkomnas också studenter från civilingenjörsutbildningen i kemi med läkemedelsinriktning till farmaceutiska fakultetens projekt.