Redovisning

SOFOSKO avslutas med skriftliga och muntliga presentationer av de olika projekten.

Skriftlig presentation

Din skriftliga presentation måste vara utformad som ett vetenskapligt dokument.

  • Det ska finnas en introduktion som beskriver forskningsområdet i allmänhet och bakgrunden till de aktuella studierna mer specifikt.
  • Hänvisningar till andra verk måste anges. Metoddelen bör vara så utarbetad att experimenten kan upprepas av någon annan.
  • Resultat ska beskrivas i text och rapporteras i figurer och tabeller.
  • Det ska också finnas en diskussion där tolkningen av resultaten diskuteras, liksom fördelarna och nackdelarna med metoderna, hur resultaten relaterar till tidigare publicerade data och vilka slutsatser som kan dras.

Det är viktigt att du involverar din handledare i att lämna in kommentarer till rapporten och ge ett tydligt klartecken på innan du skickar den slutliga versionen till kursledningen. Tänk på att de 10 eller 16 sommarveckorna ska ägnas åt laborationer och att du sedan skriver din rapport utanför den perioden.

Muntlig redovisning

Din muntliga redovisning sker i form av ett seminarium tillsammans med övriga SOFOSKO-studenter. Eftersom det är många som ska redovisa måste presentationerna delas upp på flera tillfällen. Att delta i SOFOSKO-programmet inkluderar att delta i dessa seminarier, som är en kväll i veckan, 2–3 timmar från 17:00, i cirka 6 veckor under oktober och november.

Den muntliga presentationen är 15 minuter, följt av cirka 10 minuters diskussion.

Opponenter utses för att stimulera diskussionen. Detta innebär att du, förutom din egen redovisning, kommer att vara motståndare på två andra redovisningar. Ett detaljerat schema för redovisningarna skickas ut i början av höstterminen och finns också på Studentportalen.

SOFOSKO 30 hp för läkarstudenter

För att bli godkänd på SOFOSKO 30 hp krävs, förutom ovanstående, dels att du ger ett seminarium inför ämneskunniga forskare och lärare på din värdinstitutionen, dels att du någon gång under SOFOSKO-perioden har bevistat och skrivit ett referat av en disputation enligt instruktioner som delas ut under kursen.

Om du genomför ett godkänt SOFOSKO-arbete på tre somrar, behöver du inte göra det annars obligatoriska självständiga arbetet på läkarprogrammet. Arbetena anses likvärdiga och du ska därför inte ansöka om tillgodoräknande eller lämna in ditt SOFOSKO-arbete någon annanstans än till SOFOSKO-kursledningen.