Redovisning

SOFOSKO avslutas med en skriftlig och muntlig redovisning av de olika projekten. Det skriftliga arbetet skall vara utformat som en vetenskaplig uppsats. Det skall finnas en introduktion som beskriver forskningsområdet generellt och bakgrunden till de aktuella studierna mera specifikt. Referenser till andra arbeten skall anges. Metoddelen bör vara så utförlig så att experimenten kan upprepas av någon annan. Resultat skall beskrivas i text och redovisas i figurer och tabeller. Det skall även finnas en diskussion där tolkningen av resultaten diskuteras, liksom för- och nackdelar med metoderna, hur resultaten förhåller sig till tidigare publicerade data och vilka slutsatser som kan dras.

Det är viktigt att handledaren har givit återkoppling på rapporten innan den slutgiltiga versionen lämnas in till kursledningen. Tänk på att de 10 eller 16 sommarveckorna skall ägnas åt laborationsarbete och att skrivandet sker på tid därutöver.

Muntlig redovisning

Den muntliga redovisningen sker i seminarieform tillsammans med övriga SOFOSKO-studenter. Eftersom det är många som skall redovisa måste presentationerna delas upp på flera tillfällen. I SOFOSKO-programmet ingår att delta i dessa redovisningar, som är förlagda till en kväll i veckan (2-3 timmar från kl 17) under cirka 6 veckor i perioden oktober-november. Tiden för den muntliga redovisningen är 15 minuter följt av cirka 10 minuters diskussion. För att stimulera diskussionen utses opponenter. Det betyder att man utöver sin egen redovisning kommer att vara opponent på två redovisningar som presenteras vid ett annat tillfälle. Detaljerat schema för redovisningarna skickas ut i början av höstterminen och kan också återfinnas på Studentportalen.

SOFOSKO 30 hp för läkarstudenter

För att bli slutgiltigt godkänd på SOFOSKO 30 hp krävs förutom ovanstående dels att man ger ett seminarium på värdinstitutionen inför ämneskunniga forskare och lärare, dels att man någon gång under SOFOSKO-perioden har bevistat och skrivit ett referat av en disputation enligt instruktioner som delas ut under kursen (gäller endast studenter antagna fr o m 2016).

Du som har genomfört ett godkänt tresomrars SOFOSKO-arbete behöver inte göra det annars obligatoriska självständiga arbetet på läkarprogrammet. Arbetena anses likvärdiga och du skall alltså inte ansöka om tillgodoräknande eller lämna in ditt SOFOSKO-arbete någon annanstans än till SOFOSKO-kursledningen.