Redovisning

SOFOSKO avslutas med skriftliga och muntliga presentationer av de olika projekten.

Skriftlig presentation

Din skriftliga presentation skall vara utformad som en artikel i en vetenskaplig tidskrift. Följande avsnitt måste finnas:

  • En introduktion som beskriver bakgrunden till de aktuella studierna med referenser till relevant litteratur och som presenterar den specifika frågeställningen.
  • En metoddel utformad så att experimenten skulle kunna upprepas av någon annan.
  • Resultat som beskrivs i både text och figurer och tabeller.
  • En diskussion där tolkningen av resultaten diskuteras, liksom för- och nackdelar med metoderna, hur resultaten relaterar till tidigare publicerade data och vilka slutsatser som kan dras.
  • Referenslista.

Det är viktigt att du involverar din handledare och redigerar din rapport i enlighet med dennes kommentarer. Handledaren skall ha givit ett tydligt klartecken innan du skickar in den slutgiltiga versionen genom att ladda upp den på en särskild filarea. Tänk på att de 10 eller 16 sommarveckorna ska ägnas åt laboratoriearbete och att du sedan skriver din rapport utanför den perioden. Sista datum för inskickning är en vecka före redovisningsseminariet.

Muntlig redovisning

Din muntliga redovisning sker i form av ett seminarium tillsammans med övriga SOFOSKO-studenter. Eftersom det är många som ska redovisa måste presentationerna delas upp på flera tillfällen. Att delta i SOFOSKO-programmet inkluderar att delta i dessa seminarier, som är en kväll i veckan, 2–3 timmar från 17:00, i cirka 6 veckor under oktober och november.

Den muntliga presentationen är 15 minuter, följt av cirka 10 minuters diskussion.

Opponenter utses för att stimulera diskussionen. Detta innebär att du, förutom att redovisa ditt eget projekt, kommer att vara opponent på två andra redovisningar. Ett detaljerat schema för redovisningarna skickas ut i början av höstterminen och finns också på Studentportalen.

SOFOSKO 30 hp för läkarstudenter

För att bli godkänd på SOFOSKO 30 hp krävs, förutom ovanstående, dels att du ger ett seminarium inför ämneskunniga forskare och lärare på din värdinstitutionen, dels att du någon gång under SOFOSKO-perioden har bevistat och skrivit ett referat av en disputation enligt instruktioner som delas ut under kursen.

Om du genomför ett godkänt SOFOSKO-arbete på 30 hp, behöver du inte göra det annars obligatoriska självständiga arbetet på läkarprogrammet. Arbetena anses likvärdiga och du ska därför inte ansöka om tillgodoräknande eller lämna in ditt SOFOSKO-arbete någon annanstans än till SOFOSKO-kursledningen.

Senast uppdaterad: 2022-08-23