Antagning

För att vara behörig att söka måste du gå apotekar-, biomedicin- eller läkarprogrammen vid Uppsala universitet. 

Urvalskriterier

Eftersom SOFOSKO är en två- eller treårig verksamhet bör du inte ha hunnit för långt i din utbildning. Samtidigt är ämneskunskaper och erfarenheter från laborativ verksamhet under den ordinarie utbildningen en viktig merit. I praktiken innebär det att de flesta antagna apotekarstudenter läst 4–6 terminer, biomedicinarstudenter 2–4 terminer och läkarstudenter 2–5 terminer.

Alla sökandes resultat från den ordinarie utbildningen kontrolleras för att undvika att studenter med allvarliga studieproblem antas.

I din ansökan ska du skicka med en skriftlig motivering som noga granskas. Det är en fördel om du kan övertyga om, eller dokumentera, ett genuint forskningsintresse.

Val av projekt

När du söker ombeds du att rangordna fem projekt ur den aktuella projektlistan. Projekten fördelas sedan så att största möjliga antal får så högt prioriterat projekt som möjligt. Läkar- och biomedicinarstudenter fördelas främst på medicinska fakultetens projekt och apotekarstudenter på farmaceutiska fakultetens projekt men det finns också ett antal projekt där studiebakgrunden inte har så stor betydelse.

Om du redan är aktiv i en forskargrupp finns det möjlighet att söka med ditt eget projekt i stället för att välja ur listan. Projektet skall vara basalvetenskapligt inriktat och bedrivas inom någon av den medicinska fakultetens prekliniska institutioner. Att ha ett eget projekt innebär en viss fördel men det är ingen garanti för antagning.

En del blir utan projekt på grund av platsbrist och andra ombedes att överväga alternativa projekt än det de ursprungligen valt. Ofta söker många samma projekt eller samma handledare. En handledare kan ha flera projekt i katalogen. Vanligen fördelas studenterna så att varje handledare inte får mer än en SOFOSKO-student men undantag görs ibland berorende på tillgång och efterfrågan på projekt.