För handledare

Vad innebär det att handleda en SOFOSKO-student?

Att handleda en SOFOSKO-student innebär ett åtagande under två till tre somrar. Samtliga biomedicinar- och apotekarstudenter arbetar två somrar medan läkarstudenter kan välja antingen två eller tre somrar. Läkarstudenter kan göra SOFOSKO under tre somrar i stället för det självständiga arbetet på läkarprogrammet. Studenterna får under de första två somrarna stipendium från SOFOSKO. Tyvärr kan inte handledarna erbjudas någon ersättning för projektkostnaderna. Till dem som handleder läkarstudenter som gör SOFOSKO i stället för det självständiga arbetet utgår dock ersättning som vid ordinarie projektarbeten.

Första sommaren har studenterna en två veckors teoretisk introduktionskurs och arbetar därefter fyra veckor på lab. Under andra och tredje sommaren arbetar studenterna uteslutande på lab under sex veckor per sommar. Arbetsperioden kan delas upp och förläggs så att det passar både handledare och student. Laborationsveckorna är tänkta att användas till just laborationsarbete och studentens förberedelser för redovisningen sker på tid därutöver. Det är viktigt att studenterna ges bra återkoppling på sin skriftliga och muntliga redovisning och du som handledare förväntas därför läsa och lämna synpunkter till studenten innan den slutgiltiga rapporten lämnas in.

Om antagningsprocessen

Varje preklinisk institution på medfak har en kontaktperson och farmfaks institutioner har en gemensam kontaktperson för SOFOSKO. I januari varje år görs en projektinventering och då kontaktas alla om eventuella uppdateringar, tillägg eller borttagande av projekt inför årets ansökningsomgång. I mitten av februari öppnar ett webbformulär för studenternas ansökningar om plats till SOFOSKO. När ansökningarna har börjat är det inte längre möjligt att lägga till eller ta bort projekt. Studenterna anger önskemål om projekt och får ange fem val i prioritetsordning. Ansökningarna pågår under fyra veckor och sedan vidtar några veckors arbete med att utvärdera ansökningarna.

Farmfak hanterar ansökningarna från apotekarstudenterna och SOFOSKO:s studierektor i samråd med institutionernas kontaktpersoner ansökningarna från läkar- och biomedicinarstudenterna. Antagning sker efter studiemeriter, forskningsmeriter, motivation, samt efter vilket projekt som sökts. Vissa projekt är mer populära än andra. Målsättning är givetvis att så många som möjligt skall få så högt rankade projekt som möjligt. Projektfördelningen brukar vara klar i början av april och då skickas mail till både studenter och handledare med kontaktuppgifter så att man kan komma överens om arbetsperioder under sommaren.

Studenternas redovisning

Studenterna redovisar arbetet i såväl muntlig som skriftlig form. Den skriftliga rapporten bör vara utformad som en vetenskaplig artikel. Det skall finnas en introduktion som beskriver forskningsområdet generellt och bakgrunden till de aktuella studierna mera specifikt. Referenser till andra arbeten skall anges. Metoddelen bör vara så utförlig så att experimenten kan upprepas av andra forskare. Resultat skall beskrivas i text och redovisas i figurer och tabeller. Det skall även finnas en diskussion där tolkningen av resultaten och slutsatser diskuteras. Det är viktigt att handledarna ger ordentlig återkoppling på rapporten innan studenten lämnar in den slutgiltiga versionen.

Den muntliga redovisningen sker i form av en seminarieserie under en kväll i veckan under höstterminen efter sista sommaren. Handledarna är varmt välkomna att närvara vid redovisningarna och det är särskilt uppskattat om man kommer när den egna studenten presenterar.

För tresomrarsprojekt krävs dessutom att studenten ger ett seminarium på värdinstitutionen. Handledaren förväntas hjälpa studenten att anordna seminariet. Det skall anslås i förväg för att ge möjlighet för andra forskargrupper att närvara. Studenten förväntas ge en c:a 30 minuters presentation följt av diskussioner som vid ett reguljärt vetenskapligt seminarium. 

Administrativa rutiner för SOFOSKO-handledare

Sommar 1

När studenten påbörjar lab-arbetet skall mail skickas till ekonomiadministratören Teodor.Hammarstrom@mcb.uu.se för utbetalning av stipendiet.

När studenten labbat färdigt skall detta meddelas till kursadministratören Rikke.Wulff.Krabbenhoft@mcb.uu.se så att studentens prestation kan registreras i Uppdok.

Sommar 2, tvåårig SOFOSKO

När studenten påbörjar lab-arbetet skall mail skickas till ekonomi- och/eller kursadministratören för stipendieutbetalning och fortsättningsregistrering på kursen. Prestationen registreras sedan efter avslutat redovisning.

Sommar 2, treårig SOFOSKO

När studenten påbörjar lab-arbetet skall mail skickas till ekonomi- och/eller kursadministratören för stipendieutbetalning och fortsättningsregistrering på kursen.

När studenten labbat färdigt skall detta meddelas till kursadministratören Rikke.Wulff.Krabbenhoft@mcb.uu.se så att studentens prestation kan registreras i Uppdok.

Sommar 3

När studenten påbörjar labarbetet skall mail skickas till kursadministratören för fortsättningsregistrering på kursen.

Kontakta kursledaren Anders.Tengholm@mcb.uu.se inför redovisningsseminariet samt när arbetet är helt avslutat.

Kontaktpersoner

Kursansvarig medfak
Anders Tengholm, Anders.Tengholm@mcb.uu.se, tel 4481.

Kursansvarig farmfak
Ulf Göransson, Ulf.Goransson@ilk.uu.se, tel 5031.

Ekonomiadministratör
Teodor Hammarström, Teodor.Hammarstrom@mcb.uu.se, tel 4431.

Kursadministratör
Rikke Wulff Krabbenhöft, Rikke.Wulff.Krabbenhoft@mcb.uu.se, tel 4216. 

Supervisor instructions in English

Supervision of a SOFOSKO student is a commitment for two to three summers. All biomedicine and pharmacy students work during two summers, whereas medical students may choose a three summer program. The first summer begins with a two-week lecture course followed by four weeks of laboratory work. The lab work continues during the second and third summers with six weeks each year. The laboratory work should be scheduled together with the student to suit both parts. The students get a fellowship from SOFOSKO during the first two summers.

After finalizing the 10 or 16 summer weeks the students should prepare for written and oral presentations. The report should be written in the format of a scientific paper. It is important that the supervisor provides support and feedback on the writing before the report is handed in. The students are supposed to give a 15-minute oral presentation in a seminar series together with the other SOFOSKO students during the autumn semester after the last summer. Students on the three-summer track should in addition give a presentation at the host department and the supervisor needs to help out with organizing this seminar.

Administrative routines

Summer 1

When the student begins the lab work a mail should sent to the economy administrator teodor.hammarstrom@mcb.uu.se for payment of the fellowship.

When the student has finished the lab work a mail should be sent to the course administrator Rikke.Wulff.Krabbenhoft@mcb.uu.se to enable registration of the progress in Uppdok.

Summer 2, two-year SOFOSKO

When the student begins the lab work a mail should be sent to the economy and/or course administrator for fellowship payment and course registration.

Summer 2, three-year SOFOSKO

When the student begins the lab work a mail should be sent to the economy and/or course administrator for fellowship payment and course registration.

When the student has finished the lab work a mail should be sent to the course administrator Rikke.Wulff.Krabbenhoft@mcb.uu.se to enable registration of the progress in Uppdok.

Summer 3

When the student begins the lab work a mail should be sent to the course administrator for course registration.

Inform the course leader anders.tengholm@mcb.uu.se after the oral presentation at the department and when you the written report is finalized.

Contacts

Course leader Medical faculty
Anders Tengholm, anders.tengholm@mcb.uu.se, tel 4481.

Contact Pharmacy faculty
Ulf Göransson, ulf.goransson@ilk.uu.se, tel 5031.

Economy administration
Teodor Hammarström, teodor.hammarstrom@mcb.uu.se, tel 4431.

Course administrator
Rikke Wulff Krabbenhöft, rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se, tel 4269.