För handledare

Att handleda en SOFOSKO-student innebär ett åtagande under två till tre somrar. Samtliga biomedicin- och apotekarstudenter arbetar två somrar medan läkarstudenter kan välja antingen två eller tre somrar (22,5 eller 30 hp). Läkarstudenter kan göra SOFOSKO 30 hp i stället för läkarprogrammets obligatoriska självständiga arbete.

Studenterna får stipendium från SOFOSKO under de första två somrarna. Tyvärr kan inte handledarna erbjudas någon ersättning för projektkostnaderna. Om du handleder läkarstudenter som gör SOFOSKO i stället för det självständiga arbetet får du dock ersättning som vid ordinarie projektarbeten.

Första sommaren går studenterna en två veckor lång teoretisk introduktionskurs och arbetar därefter fyra veckor på lab. Under andra och tredje sommaren arbetar studenterna uteslutande på lab under sex veckor per sommar. Arbetsperioden kan delas upp och förläggas så att det passar både handledare och student. Den är tänkt att användas till just laborationsarbete och studenterna ska förbereda sina redovisningar på annan tid.

Det är viktigt att studenterna får bra återkoppling på sin skriftliga och muntliga redovisning. Du som handledare förväntas därför läsa och lämna synpunkter till din student och ge klartecken innan den slutgiltiga rapporten lämnas in.

Om antagningsprocessen

Varje preklinisk institution på medicinska fakulteten har en kontaktperson för SOFOSKO medan farmaceutiska fakultetens institutioner har en gemensam kontaktperson. I januari varje år inventeras projekten och sen kontaktas alla om vilka projekt som eventuellt uppdateras, läggs till eller tas bort inför årets ansökningsomgång.

I mitten av februari öppnas ett webbformulär för studenternas ansökningar till SOFOSKO. När ansökningsperioden väl har börjat är det inte längre möjligt att lägga till eller ta bort projekt. Studenterna anger vilka projekt de önskar och ska ange fem val i prioritetsordning. Ansökningarna pågår under fyra veckor och sedan tar det några veckor att utvärdera ansökningarna.

  • Farmaceutiska fakulteten hanterar ansökningarna från apotekarstudenterna.
  • SOFOSKO:s studierektor i samråd med institutionernas kontaktpersoner hanterar ansökningarna från läkar- och biomedicinstudenterna.

Antagningen sker efter studiemeriter, forskningsmeriter, motivation samt efter vilket projekt studenten sökt. Vissa projekt är mer populära än andra men målsättningen är givetvis att så många som möjligt ska få så högt rankade projekt som möjligt. Projektfördelningen brukar vara klar i början av april och då skickas e-post med kontaktuppgifter till både studenter och handledare, så att de kan komma överens om arbetsperioder under sommaren.

Studenternas redovisningar

Studenterna redovisar arbetet i såväl muntlig som skriftlig form.

Skriftlig redovisning

Den skriftliga rapporten bör vara utformad som en vetenskaplig artikel.

  • Det ska finnas en introduktion som beskriver bakgrunden till de aktuella studierna och som presenterar den specifika frågeställningen.
  • Referenser till andra arbeten ska anges.
  • Metoddelen bör vara så utförlig så att experimenten kan upprepas av andra forskare.
  • Resultat ska beskrivas i text och redovisas i figurer och/eller tabeller.
  • Det ska finnas en diskussion där tolkningen av resultaten och slutsatser diskuteras.

Det är viktigt att du som handledare ger ordentlig återkoppling på rapporten innan studenten lämnar in den slutgiltiga versionen.

Muntlig redovisning

Den muntliga redovisningen sker i form av en seminarieserie, en kväll i veckan, under höstterminen efter sista sommaren. Alla handledare är varmt välkomna att närvara vid redovisningarna och det är särskilt uppskattat om du kommer när din egen student presenterar.

För tresomrarsprojekt krävs dessutom att studenten ger ett seminarium på värdinstitutionen. Du som handledare förväntas hjälpa din student att anordna det seminariet.

  • Det ska anslås i förväg för att ge möjlighet för andra forskargrupper att närvara.
  • Studenten förväntas ge en c:a 30 minuter lång presentation följt av diskussioner, som vid ett vanligt vetenskapligt seminarium.

Administrativa rutiner för SOFOSKO-handledare

Sommar 1

När din student påbörjar lab-arbetet ska du skicka ett meddelande till ekonomiadministratören Teodor Hammarström för utbetalning av stipendiet.

När din student labbat färdigt ska du skicka ett meddelande till kursadministratören Erik Sandin, så att prestationen kan registreras i Uppdok.

Sommar 2, tvåårig SOFOSKO

När din student påbörjar lab-arbetet ska du skicka ett meddelande till ekonomiadministratören för utbetalning av stipendiet och/eller kursadministratören för fortsättningsregistrering på kursen. Prestationen registreras sedan efter avslutad redovisning.

Sommar 2, treårig SOFOSKO

När din student påbörjar lab-arbetet ska du skicka ett meddelande till ekonomiadministratören för utbetalning av stipendiet och/eller kursadministratören för fortsättningsregistrering på kursen.

När din student labbat färdigt ska du meddela det till kursadministratören Erik Sandin, så att prestationen kan registreras i Uppdok.

Sommar 3

När din student påbörjar lab-arbetet ska du meddela det kursadministratören för fortsättningsregistrering på kursen.

Kontakta sedan kursledaren Anders Tengholm inför redovisningsseminariet samt när arbetet är helt avslutat.

Senast uppdaterad: 2023-06-08