Vad innebär det att vara doktorand?

Att vara doktorand innebär både studier och avhandlingsarbete. Studierna kan till exempel vara kurser, seminarier, konferenser eller litteraturstudier. I ditt avhandlingsarbete kommer du att

  • planera forskningsprojekt
  • utforma försök eller datainsamlingar
  • samla in data
  • bearbeta och tolka data
  • sammanställa resultat och diskussioner i olika typer av publikationer och presentationer.

Som avslutning presenterar du ditt arbete i en licentiat- eller doktorsavhandling.

Under hela din tid som doktorand har du stöd av dina handledare, lärare på kurser och andra forskare som är verksamma inom forskningsfältet. Ofta både nationellt och internationellt.

För alla doktorander ska det finnas en allmän och en individuell studieplan och under utbildningstiden gör vi årliga uppföljningar av den individuella studieplanen.

Studieplaner

Allmän studieplan

Det ska finnas en allmän studieplan för varje ämne där det anordnas utbildning på forskarnivå. Den ska beskriva det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns det en allmän studieplan för farmaceutisk vetenskap och en allmän studieplan för medicinsk vetenskap.

Individuell studieplan

Om du antas till forskarutbildningen ska du också ha en individuell studieplan. Den ska innehålla universitetets och dina åtaganden samt en tidsplan för din utbildning. Planen beslutas efter samråd med dig och din handledare och den ska följas upp årligen och revideras vid behov.

Licentiat- och doktorsexamen

Licentiatexamen motsvarar två års heltidsstudier och utbildningen avslutas med att du sammanställer ditt arbete i en licentiatavhandling, som presenteras vid ett seminarium där en betygsnämnd beslutar om den ska godkännas eller inte.

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Doktorsavhandlingen är oftast en sammanläggningsavhandling som består av en ramberättelse (kappa) och en eller flera artiklar eller manus. Du försvarar din avhandling vid en disputation, där en betygsnämnd beslutar om den ska godkännas eller inte.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är det vanligast att man antas till forskarutbildning med doktorsexamen som mål.

Handledning

Alla doktorander har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.

Din handledares främsta uppgift är att hjälpa dig att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Det sker bland annat genom att stödja, uppmuntra och vara tillgänglig för diskussioner samt att se till att ditt avhandlingsarbete framskrider i rimlig takt, så att arbetet blir slutfört inom stipulerad tid.

Din handledare ska också underlätta för dig att delta i relevanta forskarutbildningskurser, symposier och konferenser enligt den individuella studieplanen samt ansvara för att den årliga uppföljningen och halvtidskontrollen utförs och dokumenteras.

Senast uppdaterad: 2022-08-23