Strategiska partnerskap

Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin och farmaci samverkar i strategiska partnerskap med större företag och offentliga organisationer av särskild betydelse för universitetets verksamhet.

Ett huvud med kugghjul

Uppsala universitets strategiska partnerskap omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden. De består av samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Målet med våra strategiska partnerskap är att

 • skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling
 • berika vår utbildning och forskning
 • skapa vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar.

Initiativ till ett strategiskt partnerskap kan tas av Uppsala universitets ledning eller en extern partner. Rektor, prorektor och vicerektorer ingår i styrgruppen för varje strategiskt partnerskap.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Tillsammans utbildar Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Uppsala universitets logotyp och Akademiska sjukhusets logotyp.

Läs mer

Du kan läsa mer om vår samverkan med Akademiska sjukhuset här:

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Uppsala universitets strategiska partners

Uppsala kommun

Uppsala kommuns logotypUppsala universitets strategiska partnerskap med Uppsala kommun bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Det syftar till att skapa långsiktiga relationer för ömsesidig kunskapsutveckling som ska bidra till att stärka respektive organisations positioner, var för sig såväl som gemensamt. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan universitetet och kommunen. Partnerskapet etablerades 2016.

Avtal för strategiskt partnerskap 2022–2024 (pdf)

Region Gotland

Region Gotlands logotypFokusområden för samverkan:

 • En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö
 • Ömsesidigt kunskapsutbyte
 • Forsknings och innovation

Partnerskapet med Region Gotland etablerades 2016.

Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation logotypUppsala universitets partnerskap med Volvo Car Corporation innebär gemensamma åtaganden för att samverka om forskning, utbildning och innovation. På lång sikt är förhoppningen att det strategiska partnerskapet ska kunna bidra till rekryteringen av välutbildade ingenjörer samt till effektiv forskning med målet att existerande och framtida teknologier ska bidra till ekonomisk och hållbar tillväxt samt god konkurrenskraft. Partnerskapet med Volvo Car Corporation etablerades i april 2022.

Hitachi Energy

Fokusområden för samverkan:Hitachi Energy logotyp

 • Kompetensutveckling och rekrytering
 • Forskning
 • Kommunikation

Det strategiska partnerskapet med Hitachi Energy kommer ur samarbetet med ABB som etablerades 2015. 

NCC

Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap med byggföretaget NCC som bygger på ömsesidig samverkan med syfte att långsiktigt stärka utbildning, forskning, innovation och kommunikation. Partnerskapet tar sig uttryck i aktiviteter som till exempel adjungering av anställda vid NCC som lärare och forskare vid universitetet, gemensamma forskningsprojekt, workshops, studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten. 

Intentionsavtal om samverkan med forskningsinstituten Rise

Nätverket Rise logotypUppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med nätverket RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut skapas förutsättningar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

 • Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex. FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
 • Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
 • Energi med KIC InnoEnergy
 • Hälsoområdet med EIT Health
 • Nanoteknologi
 • Testbäddar för t.ex. biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
 • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Exempel på former för samverkan är att söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt, anordna seminarier, delta i rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar och att planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning.

Senast uppdaterad: 2023-05-29