Christel Bergström: Samverkan är ju så stort...

2018-09-12

Som ordförande i vetenskapsområdets samverkanskommitté får jag ofta höra ”Vad gör ni egentligen ... samverkan är ju så stort”, och precis så är det. Vårt vetenskapsområde är redan engagerat i samverkansinsatser på många plan, och fler väntar kommande läsår, skriver Christel Bergström, prodekan för samverkan.

Christel Bergström, prodekan för samverkan

I drygt ett år har jag varit vetenskapsområdets prodekan för samverkan, tillika ordförande i vår samverkanskommitté. Jag får ofta frågor som Vad gör ni egentligen? och Arbetar ni internt, externt, med akademin eller företag? Oftast summeras den följande diskussionen med Samverkan är ju så stort. Och precis så är det! Vårt vetenskapsområde samverkar redan med ett stort antal avnämare och företag, både nationellt och internationellt, ibland i större konsortier, ibland i mindre konstellationer. Kommittén för samverkan är ytterligare ett verktyg för att stötta olika aktiviteter, bottom-up och top-down. Vi arbetar bland annat med att synliggöra utbildningar och forskning, påverka inriktningar för nya initiativ och att etablera nya samarbeten.

Under året som gått har vi gjort detta på flera plan. Kommitténs arbete har omfattat frågeställningar som rör informationsspridning och kommunikation. Vi har förnyat vår hemsida för att bättre förmedla vad vi gör, hur samhället kan interagera med oss samt ge inblick i vad som är på gång inom Medfarm. Vi har också arbetat för att vara mer synliga vid SciFest, där Medfarm i år hade fler aktiviteter än någonsin. Dessa var mycket uppskattade och många barn och vuxna provade att göra egna mediciner, undersöka strukturer med hjälp av virtual reality och att prata om goda och onda bakterier. Vi anordnade också den första Vetenskap är konst-utställningen och förbereder nu för att dessa vackra tavlor snart ska pryda väggarna i universitetets lokaler.

En av de frågor jag ville lyfta då jag åtog mig uppdraget som prodekan var meritvärdering av samverkan. Idag pågår det nationella och  VINNOVA-stödda MerSam-projektet kring just detta. Vi följer utvecklingen och ska inom kort analysera hur vi inom MedFarm ska meritvärdera samverkan och innovation vid rekrytering. För att ge våra unga forskare de bästa verktygen att bygga ett starkt samverkan-CV behöver de bland annat få träning i ”innovationstänk”, i vilket UU Innovation är ett utmärkt stöd. Jag vill också lyfta de kurser och workshops som EIT Health anordnar, bland dem Innovation Day och Business Creation Weekend. Jag uppmanar studenter, doktorander och post docs att ta del av detta utbud, samt seniora forskare att stötta val av kurser med samverkans-, nyttiggörande- och innovationsprofil som komplement till tyngre, forskningsinriktade kurser.

En stor nyhet under året var regeringens satsning på ett Life Science-kontor. Som första akademiska gruppering uppvaktade vi i våras Life Science-kontoret i regeringskansliet i syfte att skapa oss en bild av deras uppdrag och fokus. Besöket har följts av flera interaktioner, både i Uppsala och vid Almedalsveckan. De prioriteringar som pekas ut är Nyttiggörande av hälso- och vårddata, Precisionsmedicin och Framtidens vård och omsorg. I höst har vi möjlighet att ge inspel till dessa utmanings-frågeställningar, men klart är att samverkan kommer vara nyckeln till många av dem. Vetenskapsområdet står starkt vad gäller samarbete med många av de centrala aktörerna och för redan diskussioner i syfte att aktivt påverka hur frågeställningarna kan lösas.

Nu väntar ett spännande läsår med många samverkanssatsningar som startar eller utvecklas vidare, både inom utbildning och forskning. Hör av dig med dina tankar, idéer och frågor. Jag är idel öra!

Christel Bergström
prodekan för samverkan

Kontakt  Kommittén för samverkan

Nyheter Samverkan