Uppsala universitet blir svensk nod i EATRIS

2018-02-13

Nu blir Sverige – med nationell nod vid Uppsala universitet – fullvärdig medlem i EATRIS, den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin som skapat en helt ny arena för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg.

Bildtext

In English: Swedish joins EATRIS – Uppsala University is national node

Sverige äntrar som tolfte medlemsland EATRIS, den europeiska forskningsinfrastrukturen för translationell medicin. Uppsala universitet utgör svensk nod och Mats Larhed, national director och professor i läkemedelskemi, beskriver ett omfattande intresse av de möjligheter som nu öppnar sig.
– Vi har på uppdrag av Vetenskapsrådet kartlagt behoven bland svenska lärosäten och läkemedelsföretag, och gensvaret har varit mycket positivt. Den småskaliga industrin efterfrågar akademins kunskap och resurser, forskarna ser mervärde i att bidra med sin expertis. Ett större europeiskt samarbete är redan påbörjat och de första signalerna indikerar avsevärda samverkansvinster, konstaterar Mats Larhed.

Translationell medicin syftar till att överföra ny kunskap från grundforskning till patientnära vård, och med EATRIS lägger EU grunden för att påskynda utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar, diagnostiska verktyg och andra medicinska produkter.
– När allt fler läkemedelsföretag överger tidig forskning till förmån för senare utvecklingsfaser måste samhället ta vara på de idéer och den kunskap som trots allt finns kvar. Som medlemsland i EATRIS får Sverige dels en effektiv länk mellan industri och akademi, dels tillgång till ett närmast unikt nätverk till noggrant utvalda partners i både Europa och andra delar av världen, säger Ulrika Bäckman, nationell koordinator med kontor i Uppsalas Biomedicinska centrum.

Noden vid Uppsala universitet bygger sedan två år en nationell infrastruktur för svenska forskare och företag som verkar inom translationell biomedicinsk forskning. Hittills har fem universitet och högskolor samt Akdemiska sjukhsuet valt att ansluta, och Ulrika Bäckman vittnar om hur allt fler privata aktörer hör av sig med önskemål om samverkan.
– Det rör sig om vetenskapligt utmanande förfrågningar från såväl svenska som europeiska företag, och det är just i dessa komplexa projekt EATRIS främst kommer till sin rätt. Vår centrala databas omfattar information om samtliga partners kunskaper och resurser, vilket gör att vi snabbt kan matcha varje behov med de mest lämpade utförarna och kalla till ett initialt möte, säger Ulrika Bäckman.

EATRIS arbetar med fem fokusområden – Biomarkörer, Cell- och genterapi, Imaging & tracing, Små molekyler och Vaccin – och för svenska universitet öppnar medlemskapet ett internationellt fönster för samverkan, men erbjuder också nya möjligheter till professionell interaktion över traditionella gränser.
– Vi ska vara medvetna om att Sverige är en eftertraktad partner inom EATRIS. Vi förfogar över många tekniskt framstående plattformar och väl utvecklade biobanker, och som forskare genererar EATRIS stora ytor att lansera sin expertis och att formera rätt grupperingar, till exempel inför ansökningar vid större internationella utlysningar. Vetenskapsrådet finansierar vår verksamhet till och med 2020, men vi blickar betydligt längre fram än så. Här finns stora värden för alla, säger Mats Larhed.

Fakta EATRIS

  • European infrastructure for translational medicine (EATRIS) grundades 2009 och övergick i full operativ verksamhet 2014. Sverige har deltagit som observatör sedan 2015 och blir 2018 fullvärdig medlem.
  • EATRIS samlar tolv europeiska länder och samverkar inom ramarna för Translation Together med liknande infrastrukturer i Australien, Kanada och USA.
  • I Sverige deltar bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, KTH, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i EATRIS. Lunds universitet förväntas ansluta inom kort och förhandlingar pågår med fler aktörer.


Läs mer om EATRIS Sweden

Kontakt: Ulrika Bäckman, nationell koordinator
Kontakt: Mats Larhed, national director

Magnus Alsne

Nyheter Samverkan