Infrastrukturer och nätverk

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci erbjuder noggrant utvecklade infrastrukturer och plattformar inom en rad forskningsfält. Vi är också en aktiv partner inom flera väl etablerade nätverk som samlar ledande aktörer inom både forskning och industri.

Här hittar du mer information om våra centrumbildningar, strategiska satsningar och nätverk. För mer information om vår infrastruktur, kontakta kommittén för infrastuktur.

Centrumbildningar

Vid Uppsala universitet finns ett antal centrumbildningar. Av dessa deltar vetenskapsområdet för medicin och farmaci i nedanstående tolv, benämnda centrum respektive forum.

Centrum är centrumbildningar med tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning med tillsvidareanställd personal och/eller egna upplåtelseavtal för lokaler.

Forum är centrumbildningar med huvudsakligen kontaktskapande, mäklande eller främjande uppgifter samt egen budget, men som saknar personal och upplåtelseavtal för lokaler.


Tillbaka till topp 

Nätverk och strategiska satsningar

EpiHubben är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi som just nu formeras vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci med geografisk hemvist i MTC-huset, Uppsala. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Kontakta EpiHubben

Swedish Drug Delivery Forum (SDDF) skapar förutsättningar för god tvärsektoriell samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering  (Drug delivery), vilket i sin tur ökar förutsättningarna för industriell utveckling av nya medicinskt motiverade läkemedel.

Läs mer om SDDF

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper.

Kontakta SciLifeLab

Uppsala Antibiotic Center (UAC) är ett centrum för forskning, utbildning och innovation. Det grundades 2015 för att samordna, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens inom alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Kontakta UAC

 U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, efter och under behandling. Data och prover är tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Kontakta U-CAN

U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Kontakta U-FOLD

U-Share är ett projekt som verkar för ett utökat samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för komparativ, translationell forskning kring djur och människa.

Kontakta U-Share

Tillbaka till topp

Forskningsinfrastrukturer

Följande forskningsinfrastrukturer finansieras av områdesnämnden för medicin och farmaci under perioden 2017-2019. 

Infrastrukturer med annan typ av finansiering

Array och analysplattformen

Array and analysfaciliteten tillhandahåller microarray-relaterade tjänster baserade på DNA mikroarryer från Thermofisher (Gene Chip 3000 and Gene Titan systemen), vilket inkluderar analyser av mRNA/ncRNA nivåer, miRNA nivåer, DNA-kopietalsmätningar och custom/helgenom SNP genotypning etc. Dessutom tillhandahåller vi bioinformatiskt stöd och utvecklar bioinformatiska verktyg som löser problem som många användare ställs inför.

Mer information www.medsci.uu.se/array-och-analysfaciliteteten/

Tillbaka till topp

BioVIS

BioVis – Plattform för biologisk visualisering erbjuder en unik kombination av teknologi och kunskap för visualisering av biologiska prov, från vävnader och celler till subcellulär nivå. Vi är specialiserade på olika tekniker inom ljusmikroskopi, elektronmikroskopi, flödescytometri med cellsortering samt bild- och dataanalys. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar med en stor andel av BioVis finansiering, vilket gör det möjligt att hålla nere användningskostnaderna för kunder vid Uppsala universitet. BioVis är tillgängligt för kunder vid Uppsala universitet men användare vid andra universitet, myndigheter och företag är också välkomna.

Vi tillhandahåller utbildning på instrumenten varefter du får möjlighet att själv använda utrustningen. Vi erbjuder också full service, det vill säga att vi tar hand om bildtagning med mikroskop, flödescytometri eller cellsortering. Användning av elektronmikroskop sker bara genom full service.

Mer information www.biovis.uu.se/

Tillbaka till topp

Centrum för preklinisk cancerbehandling

Centrum för preklinisk cancerbehandling (PCT-centret) erbjuder prekliniska och kliniska forskare möjligheten dels att utvärdera nya lovande läkemedelskandidater tillsammans med etablerad standardbehandling in vivo och dels att förfina nuvarande behandlingsmetoder.

Faciliteten använder motsvarande utrustning som används vid behandling vid kliniken, i utrustningen ingår en avancerad strålmaskin som med hjälp av datortomografi kan ge fokuserad och riktad tumörbehandling. Uppföljning av behandlingen kan göras med bioluminiscens-mätningar. PCT-centret erbjuder strålbehandling, hjälp med dosplanering samt övrig hjälp (t.ex. behandling med cytostatika, dataanalys etc.)

Mer information igp.uu.se/infrastrukturer/preklinisk-cancerbehandling/

Tillbaka till topp

Hedenstiernalaboratoriet

Hedenstierna translationella laboratorium är ett av Nordens mest avancerade stordjurslaboratorium där det finns resurser att utföra alla typer av studier och interventioner involverande stordjur, t ex all slags av kirurgi och undersökningar av respiratorisk, cirkulatorisk, cerebral och renal fysiologi/patofysiologi.

Laboratoriet har toppmodern övervaknings/respirations/mätutrustning och tillgång till bland annat avancerad ny bilddiagnostik som PET- CT och PET- MR. Det är en ”core facilility” och har stor nationell och internationell samarbetsyta.

Kontakt/Mer information Anders Larsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Tillbaka till topp

IMBIM BSL3-Lab

IMBIM BSL3-Lab erbjuder hjälp till forskargrupper inom och utanför Uppsala universitet med design, utförande och tolkning av studier runt BSL3 organismer. Vår personal har stor erfarenhet att bedriva forskning, framför allt rörande zoonotiska virus av BSL3-klass, men infrastrukturen kommer på sikt även ge möjlighet till studier av bakterier av BSL3-klass.

På IMBIM BSL3-Lab finns all nödvändig utrustning för att isolera, amplifiera och karakterisera mikroorganismerna. Då IMBIM BSL3-Lab är det enda säkerhetslaboratoriet i Uppsala som hanterar humanpatogener servar det även sjukhuset med tester som kräver BSL-3 nivå.

Kontakt/Mer information Åke Lundkvist, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Tillbaka till topp

NMR Uppsala

NMR Uppsala is a cross-faculty platform aiming to:

  • Give open access to modern NMR spectroscopy to UU researchers.
  • Serve as a centre of competence in NMR at UU and optimize the use of resources locally at UU, and the connection to national platforms.
  • Increase the understanding and use of modern NMR.

The platform will provide expertise, services, advice and training to the UU research community that may benefit from NMR spectroscopy. The platform comprise a 600 MHz NMR spectrometer equipped with a cryoprobe, headed by a platform manager with a broad experience in NMR.

The platform is supported by strategic infrastructure grants by the Scientific Domain of Medicine and Pharmacy and Department of Chemistry BMC at the Scientific Domain of Science and Technology. Researchers from these entities have priority access at a reduced fee, based on instrument time. This instrumentation provides an excellent local facility for structural determination of compound ranging from complex natural products isolated in small amounts to polypeptides and small proteins, as well as the dynamics of these compounds. It will also allow a multitude of other investigations to be carried out, e.g. studies of ligand-protein interactions and metabolomics.

The instrument is being installed during December 2017, and the recruitment of a platform manager is under way. The platform will be operational during spring 2018.

Awaiting the opening of the Platform NMR Uppsala website, questions can be directed to steering group members

Visit online NMR Center Uppsala

Tillbaka till topp

PET-MR

The Uppsala PET centre is well known for its established PET chemistry with a world-wide recognition. A clinical PET/MRI system funded by VR was installed in Uppsala in October 2014. The integration of PET and MRI is becoming a reality, not only with the new PET/MR equipment, but also by the fact that the installation itself physically connects the PET Centre, MRI and cyclotron facilities located centrally within the university hospital.

The aim of the PET/MRI platform is partly to offer access time for research projects, but also to facilitate the build-up of a unique imaging “biobank”, including subjects recruited from the U-CAN and EpiHealth cohorts. This resource is to be made available to researchers within Sweden. Individual researchers can, in parallel, also apply for access to patient and subject data from the U-CAN and EpiHealth records as well as “imaging biobank” information.

Are you interested in using the facility?

Please contact Anders Lundberg for an application form.

Contact: Håkan Ahlström, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Tillbaka till topp

Preklinisk PET-MR

Plattformen för preklinisk PET-MRI är ett fullt utrustat prekliniskt laboratorium med radiokemilab, cell-lab och in vivo-lab för molekylär avbildning. De tjänster vi erbjuder sträcker sig från radiomärkning av molekyler till preklinisk molekylär avbildning men vi utför även translationella studier.

Plattformen har 4 moderna smådjurskameror modaliteter som inbegriper positronemissionstomografi (PET), single photon emission tomography (SPECT), magnetresonansavbildning (MRI) och datortomografi (CT). Typiska projekt är proof-of pharmacology, BBB-penetration, dos-respons studier, PK/PD studier och dosimetri. Våra akademiska priser är subventionerade.

Mer information www.ilk.uu.se/plattformar/ppp/

Tillbaka till topp

SIMPLER

SIMPLER (Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research) är en nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv. Grunden lades år 1987 när Livsmedelsverket, Region Uppsala och Region Västmanland initierade en enkätbaserad hälsostudie om kvinnor, Svenska mammografikohorten. Fram till 1997 förvaltades infrastrukturen av Uppsala universitet. År 1997 flyttades förvaltningen till KI, och från år 2018 är det återigen Uppsala universitet som förvaltar infrastrukturen. Med tiden har insamlingen utökats till att omfatta även en manlig kohort och insamling av biologiska prover.

Mer information www.simpler4health.se

Tillbaka till topp

Uppsala Biobank

Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. I vårt uppdrag ingår det att säkerställa hög kvalitet genom att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor.

Uppsala Biobank erbjuder bland annat tjänster för provhantering, provinsamling, förvaring, DNA-extraktion från helblod samt systemstöd för spårbarhet av prover.

Kontakt info@uppsalabiobank.uu.se
Mer information http://www.uppsalabiobank.uu.se/

Tillbaka till topp

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Uppsala Clinical Research Center (UCR) är en regional, nationell och internationell resurs för klinisk forskning med all den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Mer information www.ucr.uu.se/sv/

Tillbaka till topp

Uppsala University Behavioral Facility

Uppsala universitets beteendefacilitet (UUBF) erbjuder hjälp till forskargrupper inom och utanför Uppsala universitet med design, utförande och tolkning av beteendestudier på mus, råtta och fisk. UUBF:s personal har stor erfarenhet att bedriva forskning med olika inriktning på utvärdering av beteende.

UUBF:s beteendeavdelningar har utrustning för utvärdering av olika typer av beteenden, där viss utrustning är knuten till avdelningarna och viss utrustning går att flytta för att göra försök på annan plats. För flertalet av dessa tester finns färdiga protokoll (SOPar). Vidare hjälper UUBF till med att skriva etiska ansökningar samt med statistisk bearbetning, analys och tolkning av redan utförda studier. UUBF håller också årliga doktorandkurser med fokus på beteende till exempel “How to study behaviour in vertebrates with focus on fish and rodents”.

Kontakt: uubf@farmbio.uu.se
Mer information: uu.se/en/research/research-platforms/uubf/

Tillbaka till topp