FAQ – vanliga frågor om utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet

Fråga

Svar

Varför genomförs utvärderingen?

En nationell utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet genomförs vart fjärde år. Den utgör grund för fördelning av 20 procent av det samlade ALF-anslaget för klinisk forskning.

Vad står ALF för?

Nationella avtalet om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

Hur ser processen ut för Uppsalas arbete med utvärderingen?

Förberedelsearbetet i Uppsala har varit igång sedan en tid och intensifierades under hösten 2021. En projektgrupp, en styrgrupp och tre arbetsgrupper med representation från universitetet och regionen har upprättats för att leverera underlag till utvärderingen.

Vilka genomför utvärderingen?

Vetenskapsrådet (VR) har uppdraget att genomföra utvärderingen.

Varför är utvärderingen så viktig?

 • För att behålla och utveckla excellent klinisk forskning i Uppsala, i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.
 • En ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på hur det går för oss i utvärderingen.
 • Utvärderingens resultat påverkar våra framtida möjligheter att finansiera forskningen.
 • Utvärderingen ger oss möjlighet att presentera Uppsala som en attraktiv miljö för klinisk forskning.

Hur går utvärderingen till?

 • Vetenskapsrådet (VR) kommer att kontakta ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande, som får svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och universitetet.
 • Representanter från Universitetssjukvårds-
  styrelsen (USS) och Universitetssjukvårdsnämnden (USN) kommer att intervjuas av internationella experter (hearings).
 • Tre internationellt sammansatta paneler utvärderar och bedömer det underlag som vi som ALF-region lämnar in.

Vad är det som utvärderas?

De delar som utvärderas är den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

När genomförs utvärderingen?

Utvärderingsarbetet pågår under 2022 och VRs slutrapport publiceras i början av 2023.

Vilka får vara med och delta i utvärderingen?

Ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande kommer under våren väljas ut av Vetenskapsrådet för att svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och universitetet.

Hur kan jag som forskare/forskarstuderande bidra till ett bra resultat?

Den bild som sammanställningen av enkäterna ger utvärderarna, ligger till grund för utvärderingsresultatet. En positiv bild bidrar till ett högt betyg och därmed i förlängningen resurser till forskningen i Uppsala.

Var kan jag hitta information om ALF-utvärderingen?

 • Information om Uppsalas interna arbete med utvärderingen finns på www.medfarm.uu.se/alf
 • Det går också bra att kontakta projektledarna för Uppsalas interna arbete med utvärderingen, via funktionsbrevlådan alf.medfarm@uu.se
 • Ytterligare information finns på Vetenskapsrådets hemsida.

Finns det en plan för att jobba med kommunikation kring ALF-utvärderingen?

 • Projektgruppen som jobbar med ALF-utvärderingen har knutit en skribent till projektet, som ska gå igenom texterna för att underlätta förståelse och läs-flyt.
 • En kommunikationsplan med prioriterade aktiviteter har upprättats för att säkerställa intressenter, kanaler, mål och syfte inför enkätundersökningens genomförande.

Det pågår två liknande utvärderingar under samma period. Vad skiljer dem åt?

Den ena utvärderingen rör den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna och genomförs av Vetenskapsrådet (VR). Den andra rör universitetssjukvården och genomförs av Socialstyrelsen.

Vem utvärderar vad?

VR utvärderar forskningen. Socialstyrelsen utvärderar universitetssjukvården.

Hur hanteras jäv rörande Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård?

Socialstyrelsen samlar in jävsredovisningar av samtliga experter som de anlitar och gör en bedömning i varje enskilt fall. En expert ska inte utvärdera den verksamhet som hen själv är involverad i. Det är Socialstyrelsen som gör den slutliga bedömningen utifrån de underlag som samlats in och fattar beslut om den rapport som publiceras.

Vilket är tidsspannet för den forskning som utgör underlag för casen?

Sådant som publicerats 2000-2020

Vilket är tidsspannet för de 44 publikationer som ska väljas ut som underlag för utvärderingen?

Sådant som publicerats 2016-2020

Hur vet man vilka publikationer som finansierats av ALF eller annat?

Det spelar ingen roll för utvärderingen hur forskningen finansierats. Utvärderingen rör all klinisk forskning i enighet med definitionen i ALF-avtalet.

Det har talats om 44 publikationer – vilka avses?

Dessa kommer att väljas ut baserat på en beställd bibliometri och av arbetsgruppen som jobbar med dessa frågor. Referensgruppen kommer också att konsulteras.

Hur stor roll spelar impact factor för valet av de 44 publikationerna?

Urvalet kommer att göras bredare än genom att titta på enkla saker som Impact factor och citeringsgrad.

Hur väger man impact factor mot klinisk relevans? Hur går urvalet till? Vem beslutar?

Arbetsgruppen kommer att göra ett urval av 44 artiklar med hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans som publicerats av Uppsalaforskare under 2016-2020. Klinisk relevans kan t. ex. handla om potential för nya behandlingar, diagnostik eller modifierade riktlinjer för behandling. Det kan också röra att ta fram underlag för beslutsfattande i hälso- och sjukvården. En bibliometrisk beställning kommer att hjälpa arbetsgruppen att göra urvalet. Gruppen kommer även att involvera FoUU-råden i arbetet, och för de artiklar som väljs ut ska arbetsgruppen skriva en kort motivering till varför just dessa skickas in.

Angående de 44 artiklarna; kommer information (en lista) om dem att delas med alla?

Vi kommer informera om vilka artiklar som valts ut så de kan ligga som grund till inspiration om vad som kan definiera bra artiklar i detta sammanhang.

Senast uppdaterad: 2022-01-31