Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Under 2022–2023 utvärderas den kliniska forskningen kvalitet i landets sju ALF-regioner. Denna utvärdering är viktig för att behålla och utveckla vår excellenta kliniska forskning. En ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på utvärderingens resultat.

Som en del i utvärderingen kommer ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande att väljas ut av Vetenskapsrådet för att under våren 2022 svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och universitetet. Den bild som dessa enkäter ger utvärderarna kommer att ligga till grund för utvärderingsresultatet.

Observera att utvärderingen rör all klinisk forskning, inte bara den som finansieras via ALF-medel. Parallellt med denna utvärdering pågår också Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården.

Du kan kontakta projektledarna för Uppsalas interna arbete med utvärderingen via funktionsbrevlådan: alf.medfarm@uu.se.

FAQ – vanliga frågor om utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet

Underlag för utvärderingen

Läs underlaget som ALF Region Uppsala hittills lämnat in till Vetenskapsrådet.

Forskningsinfrastruktur som omnämns i underlaget
Beskrivning av Region Uppsalas ALF-samverkansorganisation

Informationsmöten

I november och december 2021 höll Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Region Uppsala tre informationsmöten om utvärderingen av den kliniska forskningen och universitetssjukvården. I mars 2022 höll de tre möten för de forskare som fick en enkät från Vetenskapsrådet.

Utvärdering av den kliniska forskningen samt universitetssjukvården

Övrigt

Socialstyrelsens beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå

Läs mer

Den kliniska forskningen utvärderas – ”En stor del av ALF-medlen hänger på våra resultat

Bildkollage
Senast uppdaterad: 2022-05-09