Områdeskansliets mål

Vår målbild är att skapa förutsättningar för vetenskapsområdet och universitetet att bedriva förstklassig utbildning och världsledande forskning till största möjliga samhällsnytta.

Prioriterade delmål 2021

 • Stödja framtagande och införande av områdets nya mål och strategier.
 • Påbörja arbetet med att utveckla stödet till områdets studenter.
 • Stödja uppbyggnaden av 6-årigt läkarprogram.
 • Öka ansökningsstödet till forskare som söker medel från svenskafinansiärer.
 • Stödja utvärderingen av den kliniska forskningen.

Mål på medellång sikt (3–5 år)

 • Institutionerna och områdeskansliet arbetar tätt tillsammans för att vetenskapsområdet ska nå de gemensamma målen.
 • Nya informations- och kommunikationsprocesser är etablerade inom vetenskapsområdet och på områdeskansliet.
 • Vetenskapsområdet och områdeskansliet har infört effektiva, enhetliga och rättssäkra rutiner och processer för myndighetsutövning mot enskilda personer.
 • Områdeskansliets enheter på Biomedicinskt centrum (BMC) är samlade i en funktionell miljö.
 • Kostnadseffektiva processer för hantering av forskningsinfrastrukturer och nya områdesövergripande forskningssatsningar är införda vid Uppsala universitet.
 • Universitetsförvaltningen har infört ett samordnat avdelningsövergripande stöd till vetenskapsområdet.
Senast uppdaterad: 2021-03-18